Vår politik

Med Lundabon som utgångspunkt 

För Moderaterna är människan utgångspunkten. Våra värderingar kommer ur vår människosyn. Under rätt förutsättningar kan vi människor åstadkomma fantastiska saker, men människan kan också göra fel, mot sig själv och mot andra. Människan har både förmågor och brister. Moderaternas idé är att se hela människan. Att stötta människans sökande efter lycka och vilja att göra rätt för sig, men också att hjälpa till när den egna förmågan inte är tillräcklig eller används för att skada andra. 

Med andra ord kan det beskrivas som att Moderaterna bottnar i både liberalism och konservatism. Vi förenar det nya och det gamla. För Lunds del innebär detta att vi bejakar den långa akademiska och företagsamma tradition som finns i kommunen samtidigt som vi tar tillvara på den innovationskraft och kreativitet som finns hos såväl gamla som nya invånare och aktörer. 

Moderaterna är och vill vara ett pragmatiskt, öppet och inlyssnande parti som står på Lundabornas sida. Vi vilar tryggt på våra grundläggande värderingar som kommer till uttryck ovan utan att vara dogmatiska. Vi vill att Lund ska vara Sveriges bästa kommun att studera, jobba, bo och leva i. Varje Lundabo ska kunna känna en stolthet över att bo just här. 

Följande fyra utgångspunkter står i centrum när vi utformar vår politik:

(1) Varje skattekrona tillhör Lundaborna och ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Kommunens kärnuppdrag är att leverera skola, vård och omsorg; säkerställa medborgarnas trygghet och upprätthålla en fungerande och hållbar infrastruktur. Moderaterna kommer alltid att prioritera kärnuppdraget framför annan verksamhet. Den ekonomiska politiken syftar till att säkerställa en hög kvalitet i relation till kostnader i utförandet av kärnuppdraget kombinerat med en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik i syfte att minska beskattningen av Lundaborna. 

(2) Kärnuppdragets kvalitet ska stå i centrum. En ekonomisk återhållsamhet ska tillämpas i sådant som ligger utanför kärnuppdraget. Den kommunala verksamheten ska vara kostnadseffektiv och präglas av valfrihet. Oavsett om uppdrag utförs av kommunen eller fristående aktörer ska samma krav och förväntningar ställas. Som Lundabo ska man kunna lita på den kommunala servicen. 

(3) Tydlig kommunal organisation och politisk styrning. Politikens yttersta ansvar för den kommunala verksamheten behöver vara starkt och präglas av transparens och tydlig styrning. Som arbetsgivare ska Lunds kommun styras på ett sätt som bygger tillit mellan ledning och medarbetare och erbjuda goda förutsättningar till möjligheter att påverka och utveckla den kommunala servicen. 

(4) Stadsbyggnad och investeringar ska präglas av långsiktig hållbarhet och strategisk planering. Det är inte ett självändamål för Lunds kommun att år efter år sträva efter att växa med ett visst antal nya invånare eller nya bostäder. Tillväxten behöver gå hand i hand med en ansvarsfull hushållning av ekonomin och kvaliteten i den offentliga servicen. Den värdefulla åkermarken har ett stort strategiskt värde för både riket och Lund och ska i största möjliga mån värnas. Varsamma förtätningar som präglas av hänsyn till befintlig bebyggelse, bra boendemiljöer och kommunal infrastruktur är att föredra över nya bostadsområden. Lund behöver bostäder som möter Lundaborna i olika stadier i livet. Hit ska man kunna komma för arbete och studier såväl som för att bilda familj eller åldras. 

Våra konkreta sakpolitiska förslag med utgångspunkt i dessa fyra ansatser kan du läsa mer om under respektive politikområde.

Tappade uppkopplingen