Aktuellt

De senaste händelserna från partiet lokalt

Underlätta skolpendlingen för Stångbyborna!

Högstadieeleverna från Stångby har svårt att ta sig till och från skolan på Norra Fäladen då de inte är berättigade till skolskjuts. Moderaterna och Socialdemokraterna vill se över om en ändring av stadsbussarna till och från Stångby kan lösa problematiken.

Sedan några år tillbaka går högstadieeleverna från Stångby i skolan på Norra Fäladen. Men i dagsläget finns det inte någon kollektivtrafik som binder samman Stångby och Norra Fäladen. Tvärtom går kollektivtrafiken till helt andra platser i staden. Eleverna är inte heller berättigade skolskjuts. Nu vill vi att Lunds kommun agerar för att förändra situationen.

– Vi ska hitta smarta och bra kollektivtrafiklösningar och det bästa är om vi hittar en långsiktig lösning som inte bara är bra för skoleleverna utan som också stärker utvecklingen av Stångby, säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Därför vill vi att man ska utreda både om buss 21, som kommunen finansierar, kan kompletteras eller förändras så att den också angör på Norra Fäladen. Men de kommer också lyfta frågan till Skånetrafiken för att se om det finns andra lösningar som gör att norra Lund och Stångby kan knytas ihop med kollektivtrafik.

Arbetslösheten i Lund minskar!

För 21:a månaden i rad minskar arbetslösheten i Lund.

Långtidsarbetslösheten såväl som den totala arbetslösheten minskar i Lund. Siffran för den totala arbetslösheten ligger på 5,9% och har inte varit så låg sedan 2018. Endast 2,5 procent av arbetskraften i kommunen har varit utan jobb i mer än ett år.

I Lund ska så många som möjligt bidra, och färre gå på bidrag. För Lundamoderaterna betyder det fokus på arbetslinjen och ett aktivt arbete för att ge Lundabor i behov av stöd den hjälp de behöver. I årets budget satsar vi tillsammans med S och KD 20 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser och förebyggande åtgärder.

Alla kan vara mellan jobb ibland, men det är vår bestämda uppfattning att barn mår bäst av att se sina föräldrar gå till jobbet och av att inte växa upp i långvarigt utanförskap. Barnfamiljer är därför särskilt prioriterade i satsningarna.

Amanda Thonander, Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Foto: Christine Ohlsson

5 miljoner kronor i stöd till idrotten!

Förening- och idrottslivet har knappt hunnit återhämta sig från pandemins effekter när nästa kris slog till. I Sydsvenskan intervjuades häromveckan representanter för Lugi om de tuffa ekonomiska förutsättningarna som först pandemi, därefter energikris och lågkonjunktur har orsakat. Liknande vittnesmål kommer från flera håll i idrottsrörelsen.

De höga el- och driftskostnader för föreningar som driver egna anläggningar samt de som har seniorverksamheter på högsta senior skapar en svår ekonomisk situation. Konjunkturen slår hårt mot idrotten.  

För att möta dessa behov föreslår nu Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ett stöd om fem miljoner kronor. Ett stöd som är tänkt för att stödja elitidrotten, men också ett stöd till de föreningar som idag får lokalkompensationsbidrag. 

Lunds kommun har varit duktig på att fånga upp breddidrotten och ungdomsverksamheterna. Elitverksamheten är också viktig för Lunds identitet och för att skapa idrottsförebilder för barn och unga. Med det tillfälliga stödet kan lågkonjunkturen och energikrisens effekter dämpas för både bredd- och spetsidrotten i kommunen., säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Foto: Christine Ohlsson

Nu låter vi Lunds krogar och nationer ha öppet mer och längre!

Lund är och ska fortsätta vara Sveriges bästa studentstad. Moderaterna gick till val på en rad punkter som ger studentlivet och näringslivet i Lund bättre förutsättningar att göra Lund till en roligare plats, oavsett om man pluggar eller jobbar.

Nu levererar vi på en av dessa punkter och ger nationerna möjlighet att bedriva pubverksamhet fler dagar i veckan.

– Nationerna har varit begränsade till verksamhet ett visst antal dagar, vilket haft en negativ påverkan på deras ekonomi och verksamhet. Här ska kommunen inte sätta onödiga käppar i hjulet utan försöka skapa goda förutsättningar för nationerna och studentorganisationerna, säger Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Amanda Thonander (M)

Lund ska också bli en ännu roligare stad för den som valt att inte studera eller som avslutat sin studietid. Vi vill därför ge krögarna möjlighet att hålla öppet längre.

– Nu drar vi igång en försöksverksamhet med möjlighet att hålla öppet mer och längre. Det är fortfarande krögarna och nationerna själva som bestämmer om de vill ha öppet längre, inom ramen för tillstånden de söker och/eller beviljas.

Lunds styre växlar upp arbetet mot missbruk- och drogproblematik.

I en artikelserie har Sydsvenskan den senaste tiden rapporterat om missöden i knarkets fotspår.

Det är känt sedan tidigare att Lund sticker ut i statistiken för narkotika genom att ligga över såväl Skåne- som rikssnittet. Enligt Region Skånes folkhälsoenkät för barn och unga 2021 är Lund den kommun där i särklass flest unga provat narkotika, och ligger fem procentenheter över snittet i Skåne.

Bland orsakerna psykisk ohälsa – där vi ser att unga i Lund mår sämre än i andra städer – och att Lund har en ung befolkning som mer liknar problembilden i storstäderna.

M och S-styret har identifierat tre områden som behöver förstärkas: att förebygga bruket, att hjälpa människan och att bekämpa organiserad brottslighet.

I konkreta åtgärder vill vi därför att:

 • De nämnder som på ett eller annat sätt hanterar barnfrågor (barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden) ska samordnas och få ett tydligare gemensamt uppdrag inom ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar).
 • En trygghetsberedning med fokus på bland annat drogförebyggande arbete tillsätts.
 • Polisens medborgarlöften som sätts i samråd med kommunen bör revideras med ett tydligare fokus på droger.

Betalningsanstånd för räkningar inom skola och omsorg!

Under de senaste månaderna har vi dragits med höga räntor, elpriser och bränslekostnader som har tagit hårt på många lundabors ekonomi. För att underlätta för Lundaborna i väntan på regeringens elstöd beslutade Lunds kommunstyrelse idag att bevilja anstånd om 90 dagar på fakturor avseende bl.a. förskola, fritids och äldreomsorg från Lunds kommun. Vår förhoppning är att dagens beslut ska ge fler Lundabor lindring genom möjlighet och tid att planera och anpassa sin ekonomi.

-Lundaborna ska inte behöva välja mellan elräkningen, förskole- eller hemtjänstavgiften. Det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll, de senaste veckorna har många fått rekordhöga elräkningar samtidigt som inflationen fortsatt att stiga, säger kommunstyrelsens vice ordförande Rasmus Törnblom (M).

Rasmus Törnblom. Foto: Christine Ohlsson

Möjligheten att ansöka anstånd om betalning gäller för fakturor till:

 • barn- och skolnämnden – exempelvis för förskola och fritids
 • vård- och omsorgsnämnden – exempelvis avgifter för särskilt boende
 • utbildningsnämnden – avgifter för International School of Lund, ISLK

Här är moderaterna som ska styra Lund!

Idag presenterade Lunds styre bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna vilka som nomineras som våra toppnamn i nämnderna under de kommande åren. Sedan tidigare är Rasmus Törnblom vald till förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det moderata laget är väldigt taggat på att tillträda och arbeta hårt för att Lund ska bli en ännu bättre stad.

Amanda Thonander
Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Christoffer Stenström
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande Kraftringen AB

Klas Svanberg
Vice ordförande Byggnadsnämnden

Louise Rehn Winsborg
Ordförande Tekniska nämnden

Alexander Lewerentz
Vice ordförande Barn- och skolnämnden

Fredrik Ljunghill
Ordförande Servicenämnden

Petra Douhane
Gruppledare utbildningsnämnden

Samuel Jonsson
Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande Visit Lund AB

Mats Helmfrid
Ordförande LKP AB

Martin C E Asker
Vice ordförande Valnämnden

Birger Swahn
Gruppledare Miljönämnden

Budget för ansvar i en orolig tid!

Igår presenterade Lunds styre och samarbetspartiet Kristdemokraterna vår budget för 2023. Det är en budget som rustar Lund för framtiden och svarar mot de tuffa ekonomiska tider som väntar. Tack vare ett decennium med relativt goda resultat kan vi dämpa lågkonjunkturens effekter genom att i anspråkta en liten del av den så kallade resultatutjämningsreserven.

I budgeten inleder vi ett arbete med att implementera tillitsbaserad styrning där Lundabornas behov ställs i fokus. Överdriven målstyrning och mätning, allt för många mellanled och omfattande administrativa pålagor får stå tillbaka för att beslut ska fattas på rätt instans i tätt samspel med evidens, best practice och politikens målsättningar.

Några av våra prioriteringar för att möta omvärldsläget:

Fler Lundabor i arbete för att möta lågkonjunkturen. Det handlar bland annat om att införa yrkes-sfi och rejäla arbetsmarknadsinsatser för att fler Lundabor ska kunna komma i arbete och bli självständiga.

Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Vi förbättrar lärartätheten och inför ett nytt uppföljningsverktyg som följer eleverna genom hela skolgången för att stärka det kompensatoriska uppdraget.

Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun. Vi går fram med ett omfattande paket innehållandes både förebyggande och trygghetsskapande insatser i hela Lunds kommun.

Vår beredskap ska vara god. Vi går fram ett beredskapspaket innehållandes åtgärder som att säkra tillgång till reservkraft, verktyg, matlager och andra relevanta medel för att höja den kommunala beredskapen i krislägen.

Klimatpaket för att nå våra högt satta klimatmål. Klimatpaketet innehåller åtgärder inom hållbara resor, säkra skolvägar, biogas och biokol, upphandlingar samt klimatanpassningar.

Utvärdering av införda reformer. De reformer som genomförs ska utvärderas och effekten ska mätas. Om reformen missat målet ska den kunna omprövas mot ett ordentligt kunskapsläge.

Och avslutningsvis. Även i tuffa tider är det viktigt att kunna roa sig. Vi kommer presentera flera förslag framöver för att göra Lund ännu roligare, men redan nu presenterar vi ett förslag med så kallade pop-up-evenemang. Det handlar om att vara mer kreativ och tillåtande kring tillfälliga evenemang och olika slags ”pop up”-verksamheter. Stadens ”döda ytor” ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.

De kommer leda kommunstyrelsens utskott!

Från vänster: Rasmus Törnblom, Amanda Thonander, Christoffer Stenström och Klas Svanberg

Förra veckan valdes en ny kommunstyrelse för Lunds kommun. I måndags hade den nya kommunstyrelsen sitt första sammanträde. Under mötet valdes uppdrag i de olika utskotten.

För moderaternas del valdes följande:

Rasmus Törnblom, förste vice ordförande kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

Amanda Thonander, ledamot i kommunstyrelsen: ordförande i kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Christoffer Stenström, ersättare i kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Klas Svanberg, ersättare i kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Utskottens arbete kommer att vara väldigt viktigt för att uppgradera arbetsgivarpolitiken, stärka klimatperspektivet i upphandlingarna, öka möjligheterna för våra lokala företag att delta i upphandlingar och se till att Lunds kommun når klimatneutralitet 2030.

Historiskt blocköverskridande styre!

Moderaterna och Socialdemokraterna har bildat ett historiskt blocköverskridande styre i Lund. Vi är överens om en bred och omfattande politisk plattform som mynnat ut i en tolvsidig överenskommelse om politik vi vill genomföra den kommande mandatperioden.

I korthet tar vår politik sikte på följande:

 • Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Det kompensatoriska arbetet ska prioriteras för att alla barn- och unga, oavsett bakgrund ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå sin fulla potential. Vi är överens om att göra substantiella satsningar för att ge lärarna både fler kollegor men också avlasta dem administrativt så att de får möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att undervisa våra elever.
 • Lunds kommun ska ha ordning och reda i ekonomin. Under mandatperioden ska kommunen lämna de generella besparingarna. En effektivare kommunal organisation ska skapas genom att involvera medarbetarna och genom att ställa höga politiska krav. Det kommer krävas ekonomiska överskott även i en orolig omvärld och en bättre politisk kontroll över de investeringar som kommunen gör.
 • Lunds kommun ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av breda överenskommelser, evidens och best practice. Vi är också överens om att personalpolitiken ska prioriteras högre och att arbetsmiljön för kommunens personal ska förbättras.
 • Lund ska fortsatt vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och vara en internationell förebild i klimatomställningen. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.
 • Lunds kommun ska fortsatt vara i topp vad det gäller medborgarnas trygghet. Vi är överens om att kommunen ska ta ett större ansvar i trygghetsarbetet. Det handlar både om åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott.
Tappade uppkopplingen