Aktuellt

De senaste händelserna från partiet lokalt

Lundaföretagen ger Lund höjt företagsklimat!

Lundaföretagen upplever att Lund har fått bättre företagsklimat, enligt SKR:s senaste mätning. Väldigt glädjande, eftersom vi vill göra det lättare för företagen att blomstra!

Undersökningen tittar på kommunens service inom bland annat områdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Lund placerar sig högre än snittet i såväl landet som regionen. Kommunen ligger särskilt bra till inom serveringstillstånd och har gjort stora förbättringar i sitt arbete med markupplåtelse – d.v.s. tillstånd för torghandel, containrar, uteserveringar m.m.

– Det är glädjande att se att serveringstillstånd och markupplåtelse får högt betyg och fortsätter utvecklas. Servicen till företag har hög prioritet. Det ska vara enkelt att driva företag i Lund. Därför tar vi till oss och ska förbättra oss inom de områden där vi inte är tillräckligt bra, säger Rasmus Törnblom, kommunstyrelsens vice ordförande

En mer levande stadskärna - hela året

För Lundamoderaterna är utvecklingen av Lunds stadskärna högt prioriterad. En tillgänglig och strosvänlig stadskärna året runt med liv, handel och roliga evenemang.

Många av er har säkert bevittnat hur tomt Mårtenstorget är så här års. En stor del av torgytan är upplåten för torghandel som står utspridd med en handfull stånd på torget. Så ser torghandeln knappast ut någon annanstans.

Det vill vi nu ändra på. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet går vi nu fram med förslag om att samla ihop stånden så att de står tätare och skapar en mer gemytlig torghandel. Under vintern och hösten när det blåser regn och rusk möjliggör vi betydligt mer parkering på Mårtenstorget – hela dygnet. Under sommarsäsongen blir delar av torget evenemangsytor för exempelvis boule och volleyboll och ytor för grönska och uteserveringar, men möjlighet till parkering kommer också att finnas.

Det senaste året har vi avskaffat avgifterna för uteserveringar, underlättat för pop-up-evenemang och tillsammans med regionen möjliggjort Sveriges modernaste stadsbussflotta med enbart elbussar. Men än är vi inte klara, mer kommer!

Kan vara en bild av text

Gör Lund till pilotkommun för minskad administration för lärare!

Förskollärare och lärare behöver idag lägga mycket av sin arbetstid på administration och andra påtvingade uppgifter som inte direkt rör undervisningen. Administration tillkommer dels genom att staten kommer med krav om olika uppgifter eller som kommer av krav från huvudmän och rektorer på olika vis. 

Sannolikt är det ytterst få som valde läraryrket på grund av en längtan till att drabbas av mängder av administrativt arbete. Det är heller inte detta blivande lärare i huvudsak utbildas och tränas till under utbildningen. Det är hög till att visa tillit till lärarna som profession och ge dem de bästa möjliga förutsättningar att få fokusera på undervisningen.  

För Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Lund är det ytterst angeläget att minska lärarnas administrativa börda och ge lärarna en bättre arbetssituation. Detta är en prioriterad del av vår skolpolitik i Lund och vi har påbörjat ett arbete med att minimera de administrativa pålagor på lärarna som kommunen råder över. Det arbetet kommer att ske tillsammans med företrädare för lärarna och med beaktande av goda exempel från andra. Vi måste i grunden kunna ifrågasätta varje administrativ uppgift. Måste den göras? Vilken nytta gör den? Och om den måste göras och skapar nytta – bör någon annan än läraren göra den? 

Vi är vill vara en föregångare detta arbete i Sverige, men det räcker inte. De flesta administrativa kraven på lärarna är resultatet av statliga regler och beslut. Därför behövs det även stora förändringar på nationell nivå. Även där är vi beredda att gå före. Vi kräver därför nu att regeringen utser Lund till pilotkommun, där man begränsar de statliga kraven på administration för lärarna, för att testa åtgärder som kan tjäna som goda nationella exempel. 

Åtgärder för att förändra dagens arbetssituation efterfrågas av professionen och det är en fråga vi har haft mycket dialog med lärarfacket Sveriges Lärare kring. Administration tillkommer dels genom att staten kommer med krav om olika uppgifter eller som kommer av krav från huvudmän och rektorer på olika vis. Några exempel är omfattande dokumentationskrav kopplat till uppföljning av extra anpassningar – där det kan finnas ett tjugotal elever per klass som omfattas av saker som att ha en särskild plats i klassrummet, frånvarorapportering, kvalitetsutvecklingsarbete och individuella utvecklingsplaner.  

Lunds duktiga lärare hade gärna testat olika lösningar och metoder för att se hur man kan minska administrationen och dokumentationskraven. Låt oss gå före och visa vägen!

  • I vår gemensamma budget har vi gett skolförvaltningen i uppdrag att lätta på bördan för våra förskollärare och lärare, men vi äger inte frågan om vilka krav lagar och förordningar ställer på pedagogerna. Där behöver vi draghjälp från regeringen, säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Socialsekreterare i fält - ny satsning på brottsförebyggande arbete

Förra veckan beslutade kommunstyrelsens trygghetsberedning om ett projekt som kompletterar fältgruppens goda arbete med socialt inriktat uppsökande arbete. Fyra tjänster med två socialsekreterare och två familjebehandlare kommer under nästa år att börja arbeta i fält, som ett pilotprojekt under minst två år.

– Vi har sett en social oro och en våg av ganska allvarlig brottslighet främst under sommaren. Det är extremt viktigt nu att vi inte på något sätt låter den här utvecklingen befästas, utan att vi möter den snabbt med rätt insatser, säger trygghetsberedningens ordförande tillika Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Amanda Thonander.

Arbetet kan komma att handla om olika former av stödsamtal med ungdomar och stöd till familjer. Att ha socialarbetare i fält ska bidra till sänkta trösklar, där det blir lättare och närmare för både ungdomar och föräldrar att kontakta socialtjänsten. Samtidigt gör samarbetet mellan fältgruppen och socialtjänsten att man snabbare kommer att kunna erbjuda insatser, vid behov.

Amanda Thonander (bild: Christine Olsson)

I höst öppnar nya Botulfsplatsen

I höst öppnar nya Botulfsplatsen!

I augusti påbörjar Botulfsplatsen en resa från att vara platsen där människor väntar på ett bussbyte, till att vänta på ölen, kaffet, vännen eller dejten.

Taket från busskuren kommer att vara kvar i ny gestaltning, men i övrigt rensas spåren av bussar bort och inslag av växtöar, trädäck, boulebana, hängande bänkar och mycket annat tar plats.

  • De gamla busstaken behålls, målas och får effektfull belysning.
  • Grusytor med möjlighet till bland annat boulespel ersätter delar av bussarnas gamla körfiler
  • Det byggs trädäck som både kompenserar för höjdskillnad och erbjuder sittplatser och nya gångstråk.
  • Tillsammans med växter, effektbelysning och olika typer av möbler skapas en torgyta som lundaborna kan njuta av hela året om och där verksamheterna ges mer plats att lyfta fram sina erbjudanden.

Under hösten kommer Visit Lund att fylla platsen med liv och lek genom fyra större evenemang: Kulturnatten, Halloween, Oktoberfest och julstök. Därtill bjuds handlarna och krögarna in till att i högre utsträckning flytta ut på det nya torget.

Hösten kommer med andra ord att innebära en storskalig pop-up scen på Botulfsplatsen, där kommunen tillsammans med handlarna och andra aktörer ser till att fylla platsen med liv och rörelse.

Detta är mellanlandningen för Botulfsplatsen, samtidigt som arbetet med att utforma platsen och fylla den med innehåll på längre sikt, utifrån det nystartade arbetet med en utvecklingsplan för stadskärnan fortsätter.

Observera att bilden är en skiss och inte nödvändigtvis helt överensstämmande med resultatet.
Observera att bilden är en skiss och inte nödvändigtvis helt överensstämmande med resultatet.

Källby dammar kommer att bevaras även om reningsverket flyttar.

En flytt av reningsverket kommer inte betyda att Källby dammar töms på vatten, flytten kan snarare medföra en förstärkning av naturvärdena i området.

Socialdemokraterna och Moderaterna kommer vid en eventuell nedläggning av Källby avloppsreningsverk verka för att bevara vattenspeglarna i Källby dammar och säkra ett flöde i Höje å.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Källbyområdet har Lunds kommun tittat på hur man skulle kunna ha kvar vatten i Källby dammar vid en nedläggning av Källby avloppsreningsverk. Slutsatsen är att Källby dammar kan användas för att hjälpa Lund med dagvattenhanteringen, det har styret för avsikt att göra.

När vi förtätar staden och i takt med att kommunen växer ökar behoven av att omhänderta dagvatten och hantera vatten från skyfall. Källby dammar kommer fortsatt vara en viktig resurs för att rena vatten och för fågellivet i Höjeådalen.

För att möjliggöra det behöver infrastruktur som leder dagvattnet till dammarna komma på plats. Det finns tid att både planera och genomföra en lösning som inte bara bidrar till att avhjälpa den utmaning Lund står inför vad gäller dagvattenhantering, utan också förhöjer områdets naturvärden.

  • Dammarna har idag en del tekniska inslag. Vår ambition är att omgestalta området så att vattendraget blir mer naturlikt och får nya upplevelsevärden. Man kan tänka sig fågeltorn och andra tillägg, som gör området mer attraktivt för fågelskådning och friluftsliv, säger tekniska nämndens ordförande Louise Rehn Winsborg (M).
Foto: Christine Ohlsson

Ett roligare och livligare Lund!

Nu gör vi Lund roligare genom att:

🟦 Möjliggöra fler “pop-up”-verksamheter och happenings.

🟦 Permanenta Made By Lund. I år kommer artister som The Damn, Amanda Jensen och Magnus Tingsek.

🟦 Väcka liv i den urgamla traditionen Nattväkteri. Välbekanta personligheter gör korta framträdanden och kommenterar staden på sitt vis. Detta kommer att ske på olika platser runt om i staden under sensommaren och hösten.

Lund ska bli attraktivare och roligare. Det ska hända mer på gator och torg och staden ska bli bättre på att presentera egna artister och konstnärer. Lund ska leva upp, inte gå samma öde till mötes som många andra stadskärnor.

Vi vet att Lund kan göra ännu mer. I Lund finns det utrymme för både bredd och nisch. Och det handlar både om evenemang som syns och hörs, men också att fylla staden med annat liv som att göra det enklare att ha uteserveringar och försäljning i stadsbilden.

Samuel Jonsson, ordförande Visit Lund

Underlätta skolpendlingen för Stångbyborna!

Högstadieeleverna från Stångby har svårt att ta sig till och från skolan på Norra Fäladen då de inte är berättigade till skolskjuts. Moderaterna och Socialdemokraterna vill se över om en ändring av stadsbussarna till och från Stångby kan lösa problematiken.

Sedan några år tillbaka går högstadieeleverna från Stångby i skolan på Norra Fäladen. Men i dagsläget finns det inte någon kollektivtrafik som binder samman Stångby och Norra Fäladen. Tvärtom går kollektivtrafiken till helt andra platser i staden. Eleverna är inte heller berättigade skolskjuts. Nu vill vi att Lunds kommun agerar för att förändra situationen.

– Vi ska hitta smarta och bra kollektivtrafiklösningar och det bästa är om vi hittar en långsiktig lösning som inte bara är bra för skoleleverna utan som också stärker utvecklingen av Stångby, säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Därför vill vi att man ska utreda både om buss 21, som kommunen finansierar, kan kompletteras eller förändras så att den också angör på Norra Fäladen. Men de kommer också lyfta frågan till Skånetrafiken för att se om det finns andra lösningar som gör att norra Lund och Stångby kan knytas ihop med kollektivtrafik.

Arbetslösheten i Lund minskar!

För 21:a månaden i rad minskar arbetslösheten i Lund.

Långtidsarbetslösheten såväl som den totala arbetslösheten minskar i Lund. Siffran för den totala arbetslösheten ligger på 5,9% och har inte varit så låg sedan 2018. Endast 2,5 procent av arbetskraften i kommunen har varit utan jobb i mer än ett år.

I Lund ska så många som möjligt bidra, och färre gå på bidrag. För Lundamoderaterna betyder det fokus på arbetslinjen och ett aktivt arbete för att ge Lundabor i behov av stöd den hjälp de behöver. I årets budget satsar vi tillsammans med S och KD 20 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser och förebyggande åtgärder.

Alla kan vara mellan jobb ibland, men det är vår bestämda uppfattning att barn mår bäst av att se sina föräldrar gå till jobbet och av att inte växa upp i långvarigt utanförskap. Barnfamiljer är därför särskilt prioriterade i satsningarna.

Amanda Thonander, Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Foto: Christine Ohlsson
Tappade uppkopplingen