Aktuellt

De senaste händelserna från partiet lokalt

Här är moderaterna som ska styra Lund!

Idag presenterade Lunds styre bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna vilka som nomineras som våra toppnamn i nämnderna under de kommande åren. Sedan tidigare är Rasmus Törnblom vald till förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det moderata laget är väldigt taggat på att tillträda och arbeta hårt för att Lund ska bli en ännu bättre stad.

Amanda Thonander
Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Christoffer Stenström
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande Kraftringen AB

Klas Svanberg
Vice ordförande Byggnadsnämnden

Louise Rehn Winsborg
Ordförande Tekniska nämnden

Alexander Lewerentz
Vice ordförande Barn- och skolnämnden

Fredrik Ljunghill
Ordförande Servicenämnden

Petra Douhane
Gruppledare utbildningsnämnden

Samuel Jonsson
Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande Visit Lund AB

Mats Helmfrid
Ordförande LKP AB

Martin C E Asker
Vice ordförande Valnämnden

Birger Swahn
Gruppledare Miljönämnden

Budget för ansvar i en orolig tid!

Igår presenterade Lunds styre och samarbetspartiet Kristdemokraterna vår budget för 2023. Det är en budget som rustar Lund för framtiden och svarar mot de tuffa ekonomiska tider som väntar. Tack vare ett decennium med relativt goda resultat kan vi dämpa lågkonjunkturens effekter genom att i anspråkta en liten del av den så kallade resultatutjämningsreserven.

I budgeten inleder vi ett arbete med att implementera tillitsbaserad styrning där Lundabornas behov ställs i fokus. Överdriven målstyrning och mätning, allt för många mellanled och omfattande administrativa pålagor får stå tillbaka för att beslut ska fattas på rätt instans i tätt samspel med evidens, best practice och politikens målsättningar.

Några av våra prioriteringar för att möta omvärldsläget:

Fler Lundabor i arbete för att möta lågkonjunkturen. Det handlar bland annat om att införa yrkes-sfi och rejäla arbetsmarknadsinsatser för att fler Lundabor ska kunna komma i arbete och bli självständiga.

Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Vi förbättrar lärartätheten och inför ett nytt uppföljningsverktyg som följer eleverna genom hela skolgången för att stärka det kompensatoriska uppdraget.

Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun. Vi går fram med ett omfattande paket innehållandes både förebyggande och trygghetsskapande insatser i hela Lunds kommun.

Vår beredskap ska vara god. Vi går fram ett beredskapspaket innehållandes åtgärder som att säkra tillgång till reservkraft, verktyg, matlager och andra relevanta medel för att höja den kommunala beredskapen i krislägen.

Klimatpaket för att nå våra högt satta klimatmål. Klimatpaketet innehåller åtgärder inom hållbara resor, säkra skolvägar, biogas och biokol, upphandlingar samt klimatanpassningar.

Utvärdering av införda reformer. De reformer som genomförs ska utvärderas och effekten ska mätas. Om reformen missat målet ska den kunna omprövas mot ett ordentligt kunskapsläge.

Och avslutningsvis. Även i tuffa tider är det viktigt att kunna roa sig. Vi kommer presentera flera förslag framöver för att göra Lund ännu roligare, men redan nu presenterar vi ett förslag med så kallade pop-up-evenemang. Det handlar om att vara mer kreativ och tillåtande kring tillfälliga evenemang och olika slags ”pop up”-verksamheter. Stadens ”döda ytor” ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.

De kommer leda kommunstyrelsens utskott!

Från vänster: Rasmus Törnblom, Amanda Thonander, Christoffer Stenström och Klas Svanberg

Förra veckan valdes en ny kommunstyrelse för Lunds kommun. I måndags hade den nya kommunstyrelsen sitt första sammanträde. Under mötet valdes uppdrag i de olika utskotten.

För moderaternas del valdes följande:

Rasmus Törnblom, förste vice ordförande kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

Amanda Thonander, ledamot i kommunstyrelsen: ordförande i kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Christoffer Stenström, ersättare i kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Klas Svanberg, ersättare i kommunstyrelsen: vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Utskottens arbete kommer att vara väldigt viktigt för att uppgradera arbetsgivarpolitiken, stärka klimatperspektivet i upphandlingarna, öka möjligheterna för våra lokala företag att delta i upphandlingar och se till att Lunds kommun når klimatneutralitet 2030.

Historiskt blocköverskridande styre!

Moderaterna och Socialdemokraterna har bildat ett historiskt blocköverskridande styre i Lund. Vi är överens om en bred och omfattande politisk plattform som mynnat ut i en tolvsidig överenskommelse om politik vi vill genomföra den kommande mandatperioden.

I korthet tar vår politik sikte på följande:

  • Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Det kompensatoriska arbetet ska prioriteras för att alla barn- och unga, oavsett bakgrund ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå sin fulla potential. Vi är överens om att göra substantiella satsningar för att ge lärarna både fler kollegor men också avlasta dem administrativt så att de får möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att undervisa våra elever.
  • Lunds kommun ska ha ordning och reda i ekonomin. Under mandatperioden ska kommunen lämna de generella besparingarna. En effektivare kommunal organisation ska skapas genom att involvera medarbetarna och genom att ställa höga politiska krav. Det kommer krävas ekonomiska överskott även i en orolig omvärld och en bättre politisk kontroll över de investeringar som kommunen gör.
  • Lunds kommun ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av breda överenskommelser, evidens och best practice. Vi är också överens om att personalpolitiken ska prioriteras högre och att arbetsmiljön för kommunens personal ska förbättras.
  • Lund ska fortsatt vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och vara en internationell förebild i klimatomställningen. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.
  • Lunds kommun ska fortsatt vara i topp vad det gäller medborgarnas trygghet. Vi är överens om att kommunen ska ta ett större ansvar i trygghetsarbetet. Det handlar både om åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott.
Tappade uppkopplingen