Aktuellt

De senaste händelserna från partiet lokalt

I höst öppnar nya Botulfsplatsen

I höst öppnar nya Botulfsplatsen!

I augusti påbörjar Botulfsplatsen en resa från att vara platsen där människor väntar på ett bussbyte, till att vänta på ölen, kaffet, vännen eller dejten.

Taket från busskuren kommer att vara kvar i ny gestaltning, men i övrigt rensas spåren av bussar bort och inslag av växtöar, trädäck, boulebana, hängande bänkar och mycket annat tar plats.

 • De gamla busstaken behålls, målas och får effektfull belysning.
 • Grusytor med möjlighet till bland annat boulespel ersätter delar av bussarnas gamla körfiler
 • Det byggs trädäck som både kompenserar för höjdskillnad och erbjuder sittplatser och nya gångstråk.
 • Tillsammans med växter, effektbelysning och olika typer av möbler skapas en torgyta som lundaborna kan njuta av hela året om och där verksamheterna ges mer plats att lyfta fram sina erbjudanden.

Under hösten kommer Visit Lund att fylla platsen med liv och lek genom fyra större evenemang: Kulturnatten, Halloween, Oktoberfest och julstök. Därtill bjuds handlarna och krögarna in till att i högre utsträckning flytta ut på det nya torget.

Hösten kommer med andra ord att innebära en storskalig pop-up scen på Botulfsplatsen, där kommunen tillsammans med handlarna och andra aktörer ser till att fylla platsen med liv och rörelse.

Detta är mellanlandningen för Botulfsplatsen, samtidigt som arbetet med att utforma platsen och fylla den med innehåll på längre sikt, utifrån det nystartade arbetet med en utvecklingsplan för stadskärnan fortsätter.

Observera att bilden är en skiss och inte nödvändigtvis helt överensstämmande med resultatet.
Observera att bilden är en skiss och inte nödvändigtvis helt överensstämmande med resultatet.

Källby dammar kommer att bevaras även om reningsverket flyttar.

En flytt av reningsverket kommer inte betyda att Källby dammar töms på vatten, flytten kan snarare medföra en förstärkning av naturvärdena i området.

Socialdemokraterna och Moderaterna kommer vid en eventuell nedläggning av Källby avloppsreningsverk verka för att bevara vattenspeglarna i Källby dammar och säkra ett flöde i Höje å.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Källbyområdet har Lunds kommun tittat på hur man skulle kunna ha kvar vatten i Källby dammar vid en nedläggning av Källby avloppsreningsverk. Slutsatsen är att Källby dammar kan användas för att hjälpa Lund med dagvattenhanteringen, det har styret för avsikt att göra.

När vi förtätar staden och i takt med att kommunen växer ökar behoven av att omhänderta dagvatten och hantera vatten från skyfall. Källby dammar kommer fortsatt vara en viktig resurs för att rena vatten och för fågellivet i Höjeådalen.

För att möjliggöra det behöver infrastruktur som leder dagvattnet till dammarna komma på plats. Det finns tid att både planera och genomföra en lösning som inte bara bidrar till att avhjälpa den utmaning Lund står inför vad gäller dagvattenhantering, utan också förhöjer områdets naturvärden.

 • Dammarna har idag en del tekniska inslag. Vår ambition är att omgestalta området så att vattendraget blir mer naturlikt och får nya upplevelsevärden. Man kan tänka sig fågeltorn och andra tillägg, som gör området mer attraktivt för fågelskådning och friluftsliv, säger tekniska nämndens ordförande Louise Rehn Winsborg (M).
Foto: Christine Ohlsson

Ett roligare och livligare Lund!

Nu gör vi Lund roligare genom att:

🟦 Möjliggöra fler “pop-up”-verksamheter och happenings.

🟦 Permanenta Made By Lund. I år kommer artister som The Damn, Amanda Jensen och Magnus Tingsek.

🟦 Väcka liv i den urgamla traditionen Nattväkteri. Välbekanta personligheter gör korta framträdanden och kommenterar staden på sitt vis. Detta kommer att ske på olika platser runt om i staden under sensommaren och hösten.

Lund ska bli attraktivare och roligare. Det ska hända mer på gator och torg och staden ska bli bättre på att presentera egna artister och konstnärer. Lund ska leva upp, inte gå samma öde till mötes som många andra stadskärnor.

Vi vet att Lund kan göra ännu mer. I Lund finns det utrymme för både bredd och nisch. Och det handlar både om evenemang som syns och hörs, men också att fylla staden med annat liv som att göra det enklare att ha uteserveringar och försäljning i stadsbilden.

Samuel Jonsson, ordförande Visit Lund

Underlätta skolpendlingen för Stångbyborna!

Högstadieeleverna från Stångby har svårt att ta sig till och från skolan på Norra Fäladen då de inte är berättigade till skolskjuts. Moderaterna och Socialdemokraterna vill se över om en ändring av stadsbussarna till och från Stångby kan lösa problematiken.

Sedan några år tillbaka går högstadieeleverna från Stångby i skolan på Norra Fäladen. Men i dagsläget finns det inte någon kollektivtrafik som binder samman Stångby och Norra Fäladen. Tvärtom går kollektivtrafiken till helt andra platser i staden. Eleverna är inte heller berättigade skolskjuts. Nu vill vi att Lunds kommun agerar för att förändra situationen.

– Vi ska hitta smarta och bra kollektivtrafiklösningar och det bästa är om vi hittar en långsiktig lösning som inte bara är bra för skoleleverna utan som också stärker utvecklingen av Stångby, säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Därför vill vi att man ska utreda både om buss 21, som kommunen finansierar, kan kompletteras eller förändras så att den också angör på Norra Fäladen. Men de kommer också lyfta frågan till Skånetrafiken för att se om det finns andra lösningar som gör att norra Lund och Stångby kan knytas ihop med kollektivtrafik.

Arbetslösheten i Lund minskar!

För 21:a månaden i rad minskar arbetslösheten i Lund.

Långtidsarbetslösheten såväl som den totala arbetslösheten minskar i Lund. Siffran för den totala arbetslösheten ligger på 5,9% och har inte varit så låg sedan 2018. Endast 2,5 procent av arbetskraften i kommunen har varit utan jobb i mer än ett år.

I Lund ska så många som möjligt bidra, och färre gå på bidrag. För Lundamoderaterna betyder det fokus på arbetslinjen och ett aktivt arbete för att ge Lundabor i behov av stöd den hjälp de behöver. I årets budget satsar vi tillsammans med S och KD 20 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser och förebyggande åtgärder.

Alla kan vara mellan jobb ibland, men det är vår bestämda uppfattning att barn mår bäst av att se sina föräldrar gå till jobbet och av att inte växa upp i långvarigt utanförskap. Barnfamiljer är därför särskilt prioriterade i satsningarna.

Amanda Thonander, Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Foto: Christine Ohlsson

5 miljoner kronor i stöd till idrotten!

Förening- och idrottslivet har knappt hunnit återhämta sig från pandemins effekter när nästa kris slog till. I Sydsvenskan intervjuades häromveckan representanter för Lugi om de tuffa ekonomiska förutsättningarna som först pandemi, därefter energikris och lågkonjunktur har orsakat. Liknande vittnesmål kommer från flera håll i idrottsrörelsen.

De höga el- och driftskostnader för föreningar som driver egna anläggningar samt de som har seniorverksamheter på högsta senior skapar en svår ekonomisk situation. Konjunkturen slår hårt mot idrotten.  

För att möta dessa behov föreslår nu Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ett stöd om fem miljoner kronor. Ett stöd som är tänkt för att stödja elitidrotten, men också ett stöd till de föreningar som idag får lokalkompensationsbidrag. 

Lunds kommun har varit duktig på att fånga upp breddidrotten och ungdomsverksamheterna. Elitverksamheten är också viktig för Lunds identitet och för att skapa idrottsförebilder för barn och unga. Med det tillfälliga stödet kan lågkonjunkturen och energikrisens effekter dämpas för både bredd- och spetsidrotten i kommunen., säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Foto: Christine Ohlsson

Nu låter vi Lunds krogar och nationer ha öppet mer och längre!

Lund är och ska fortsätta vara Sveriges bästa studentstad. Moderaterna gick till val på en rad punkter som ger studentlivet och näringslivet i Lund bättre förutsättningar att göra Lund till en roligare plats, oavsett om man pluggar eller jobbar.

Nu levererar vi på en av dessa punkter och ger nationerna möjlighet att bedriva pubverksamhet fler dagar i veckan.

– Nationerna har varit begränsade till verksamhet ett visst antal dagar, vilket haft en negativ påverkan på deras ekonomi och verksamhet. Här ska kommunen inte sätta onödiga käppar i hjulet utan försöka skapa goda förutsättningar för nationerna och studentorganisationerna, säger Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Amanda Thonander (M)

Lund ska också bli en ännu roligare stad för den som valt att inte studera eller som avslutat sin studietid. Vi vill därför ge krögarna möjlighet att hålla öppet längre.

– Nu drar vi igång en försöksverksamhet med möjlighet att hålla öppet mer och längre. Det är fortfarande krögarna och nationerna själva som bestämmer om de vill ha öppet längre, inom ramen för tillstånden de söker och/eller beviljas.

Lunds styre växlar upp arbetet mot missbruk- och drogproblematik.

I en artikelserie har Sydsvenskan den senaste tiden rapporterat om missöden i knarkets fotspår.

Det är känt sedan tidigare att Lund sticker ut i statistiken för narkotika genom att ligga över såväl Skåne- som rikssnittet. Enligt Region Skånes folkhälsoenkät för barn och unga 2021 är Lund den kommun där i särklass flest unga provat narkotika, och ligger fem procentenheter över snittet i Skåne.

Bland orsakerna psykisk ohälsa – där vi ser att unga i Lund mår sämre än i andra städer – och att Lund har en ung befolkning som mer liknar problembilden i storstäderna.

M och S-styret har identifierat tre områden som behöver förstärkas: att förebygga bruket, att hjälpa människan och att bekämpa organiserad brottslighet.

I konkreta åtgärder vill vi därför att:

 • De nämnder som på ett eller annat sätt hanterar barnfrågor (barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden) ska samordnas och få ett tydligare gemensamt uppdrag inom ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar).
 • En trygghetsberedning med fokus på bland annat drogförebyggande arbete tillsätts.
 • Polisens medborgarlöften som sätts i samråd med kommunen bör revideras med ett tydligare fokus på droger.

Betalningsanstånd för räkningar inom skola och omsorg!

Under de senaste månaderna har vi dragits med höga räntor, elpriser och bränslekostnader som har tagit hårt på många lundabors ekonomi. För att underlätta för Lundaborna i väntan på regeringens elstöd beslutade Lunds kommunstyrelse idag att bevilja anstånd om 90 dagar på fakturor avseende bl.a. förskola, fritids och äldreomsorg från Lunds kommun. Vår förhoppning är att dagens beslut ska ge fler Lundabor lindring genom möjlighet och tid att planera och anpassa sin ekonomi.

-Lundaborna ska inte behöva välja mellan elräkningen, förskole- eller hemtjänstavgiften. Det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll, de senaste veckorna har många fått rekordhöga elräkningar samtidigt som inflationen fortsatt att stiga, säger kommunstyrelsens vice ordförande Rasmus Törnblom (M).

Rasmus Törnblom. Foto: Christine Ohlsson

Möjligheten att ansöka anstånd om betalning gäller för fakturor till:

 • barn- och skolnämnden – exempelvis för förskola och fritids
 • vård- och omsorgsnämnden – exempelvis avgifter för särskilt boende
 • utbildningsnämnden – avgifter för International School of Lund, ISLK