Sveriges bästa skola

Bakgrund

Lunds unika ställning som lärdomsstad är en av kommunens absolut främsta styrkor. Vi har en hög gymnasiebehörighet bland eleverna som går ut grundskolan, en väldigt hög andel av studenterna på gymnasiet som tar gymnasieexamen och kommunen har landets näst högsta utbildningsnivå sett till hela befolkningen.

Skolorna i Lunds kommun ska präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. All undervisning i Lunds kommuns skolor ska lägga en god grund för vidare studier och jobb. Undervisningen ska förmedlas av skickliga och engagerade lärare som har en bra arbetsmiljö och möjlighet att vidareutveckla sig inom sin profession. Lärarna ska ha tillräckliga förutsättningar och verktyg för att hålla lugn och ro i klassrummen, och möjlighet att avvisa elever som stör undervisningen.

Lunds kommun ska göra det så enkelt som möjligt att kombinera yrkeslivet med att vara förälder. Därför är det viktigt med förskolor som är tillgängliga och att det finns förskolor som har öppettider utanför kontorstid. Vi vill värna valfriheten inom förskolan och ser positivt på att olika aktörer vill driva förskolor inom Lunds kommun, här ska det alltid vara föräldrarna som väljer förskola, inte politikerna.

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

 1. Bibehållen rätt till minst 25 timmars förskola. ✓ Vi vill behålla rätten för alla barn att gå i förskola minst 25 timmar per vecka. Det gäller även barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa.
 2. En tillgänglig förskola nära hemmet. I Lund ska det finnas förskolor nära hemmet för att livspusslet ska fungera så smidigt som möjligt. Vi vill också värna möjligheten till nattis, det vill säga förskola på tider utanför kontorstid.
 3. Skola och förskola ska alltid göra orosanmälningar. Det råder en lagstiftad skyldighet för personal inom grundskola och förskola att göra orosanmälningar när detta är påkallat. Kommunen måste dock arbeta aktivt med att informera och utbilda personalen i dessa frågor samt arbeta med kulturen inom personalgrupperna så att detta alltid sker.
 4. Fokus på kunskap. ✔ Moderaterna vill att Lunds skolor har en tydlig målstyrning mot skolans kunskapsuppdrag. Verksamheterna ska inte överlastas med mängder av målområden och politiska ambitioner som ligger utanför skolans kunskapsuppdrag och som egentligen hör hemma någon annanstans. Det moderata och socialdemokratiska styret har implementerat en tydlig målstyrning med färre mål och inrättat tillitsbaserad styrning för att ge professionen, såsom lärare, ett tydligare mandat.
 5. Ordning och reda. I Lunds skolor ska det vara ordning och reda för att alla elever på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Lugn och ro är särskilt viktigt för elever som inte kommer från studievana hem.
 6. Det kompensatoriska uppdraget ska stärkas. ✔ De elever som inte har de bästa förutsättningarna att nå målen måste få extra stöd i sin undervisning. Generella åtgärder som är riktade till alla elever är inte tillräckliga och skolan måste därför identifiera vilka elever som behöver extra stödinsatser. Fokus måste flyttas till uppsökande arbete från skolans håll, där riktade insatser som exempelvis extra undervisningstimmar och undervisningsgrupper för dessa elever erbjuds. “Röda tråden” införs nu inom grundskolan för att ha ett verktyg som kan följa eleven mellan stadier och över till gymnasieskolan, för att tidigt kunna erbjuda stödinsatser – även när man får en ny lärare eller börjar på en ny skola.
 7. Mobilt team som jobbar aktivt mot hemmasittare. ✓ Vi vill införa ett mobilt team i Lunds kommun som i samarbete med elevhälsan utför hembesök hos elever som inte går till skolan. Under 2024 tar kommunen fram en modell för att arbeta uppsökande, sammanhållet och strategiskt med att få tillbaka eleverna till skolan.
 8. Ökat fokus på att motverka frånvaro. ✓ Vi vill att Lunds kommuns skolor jobbar proaktivt för att minimera frånvaron. Om en elev är frånvarande ska detta följas upp direkt och rapporteras till vårdnadshavare. Det är också viktigt att kontrollera giltig frånvaro i de fall då man kan misstänka att vårdnadshavaren medverkar till att eleven inte går i skolan. Detta är särskilt viktigt för att upptäcka hedersproblematik.
 9. Öka attraktiviteten för praktiska gymnasielinjer. Vi vill se ett utökat samarbete mellan kommunen, gymnasieskolorna och olika branscher för att så många gymnasiestudenter som möjligt ska erbjudas jobb direkt då de tagit studenten. Vi vill förbättra informationen och marknadsföringen av praktiska gymnasielinjer och utveckla lärlingsutbildningen.
 10. Öka attraktiviteten som arbetsgivare. ✔ All bra undervisning börjar med bra lärare. Lunds kommun är redan en väldigt attraktiv kommun att arbeta i som lärare, men vi vill bli ännu bättre. Vi vill erbjuda våra lärare en stor möjlighet till karriärutveckling och kompetensutveckling, i kombination med en god arbetsmiljö. Vi har implementerat tillitsbaserad styrning som ger professionen större frihet att agera inom sitt kompetensområde och som stärker yrkesrollen. Därtill har vi satsat 25 mkr 2023 och ytterligare 20 mkr för 2024 på att öka lärartätheten, så att det finns mer avlastning och större möjlighet för lärarna att hinna med sin arbetsbelastning.
 11. Bättre elevhälsa. Elevhälsan ska arbeta uppsökande och förebyggande för att förhindra och motverka att elever far illa, både psykiskt och fysiskt. Det behövs en högre närvaro av skolsköterskor och kuratorer på skolorna i hela kommunen och vi vill anställa en extra kurator som ska jobba på skolorna i byarna.
 12. Inför obligatoriskt skolval i grundskolan. Vi vill att föräldrar och elever ska få välja skola själva. Genom att införa ett obligatoriskt skolval anvisas inte eleven en skola utan ett aktivt val måste göras. Detta bidrar till ökad valfrihet och minskad segregation. Liksom idag ska urvalskriterierna avseende till exempel närhet och syskonförtur gälla. 
 13. Värna byskolorna. ✓ De byskolor som finns i Lunds kommun fyller en viktig funktion genom att bidra till en god utbildning i hela kommunen. Vi kommer att värna byskolorna och tillgången till utbildning i Lunds byar. En ny finansieringsmodell arbetas fram under 2024 för att långsiktigt kunna säkra byaskolornas överlevnad, eftersom de mindre skolorna idag hamnar i kläm i resursfördelningen.
Tappade uppkopplingen