Lund är en unik stad med ett stort kulturhistoriskt värde. Det är upp till dagens politiker att bevara och förvalta den karaktär och stadsmiljö som växt fram under stadens mer än tusenåriga historia. För stora förändringar i såväl staden som byarna riskerar att förstöra det som gör Lund till Lund och skada den karaktär som många Lundabor älskar.

Moderaterna vill att det byggs fler småhus och villor i Lunds kommun. Undersökningar visar att 70 procent av svenskarna vill bo i ett småhus med trädgård. Samtidigt har andelen småhus i nyproduktionen i Sverige sjunkit från drygt 40 till 20 procent det senaste decenniet. Enligt SBAB:s husindex finns det ett underskott av småhus och villor i Lund sett till efterfrågan. Vi vill därför att den nybyggnation som sker främst ska prioritera fribyggartomter, småhus, villor och radhus.

Nya hyresrätter ska prioritera unga och studenter. Vi vill att allmännyttan används för att fler unga och nyexaminerade ska kunna stanna i Lund.

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

  1. Bygg en trädgårdsstad. ✔ Trädgårdsstäder erbjuder småskalig bebyggelse med framförallt småhus, radhus och grönska grönska. Ett kartläggningsarbete för att hitta lämpliga platser i kommunen har påbörjats. Därtill har vi antagit detaljplaner som möjliggör byggnation med trädgårdsstadskaraktär, till exempel Stångby Söder.
  2. Fler fribyggartomter. ✓ Fler ska få möjlighet att bygga sitt drömboende i Lunds kommun. Genom att strategiskt upplåta fribyggartomter skapas ett mer diversifierat boende i kommunen och bostäder för fler skeenden under Lundabornas liv möjliggörs. Ett kartläggningsarbete för att möjliggöra fler fribyggartomter vid förtätning har påbörjats och detaljplaner som inriktas på fribyggartomter har initierats, exempelvis Åbron i Genarp. Arbetet kommer att kunna leverera 200 småhus per år.
  3. Utred ett Egnahems-bolag. Moderaterna vill att fler Lundabor ska äga sitt boende och dessutom ha möjlighet att flytta till ett eget hus. Undersökningar visar att 70 procent av svenskarna vill bo i småhus med trädgård. För att möjliggöra detta är vi beredda att utreda möjligheten att starta ett kommunalt Egnahemsbolag i syfte möjliggöra för fler att kunna köpa ett eget boende i form av småhus.
  4. Bevara stadens och byarnas karaktär. ✓ Nya byggnader ska vara väl anpassad till omgivande bebyggelse. Det innebär att förtätning i stadskärnan och byarnas centrum ska utformas på så sätt att det väl överensstämmer med karaktären, höjden och utseendet på övriga byggnader. Vi säger tydligt nej till nya höghus i centrala Lund, så som Galten-projektet.
  5. Mer klassisk arkitektur. Vi vill genomföra markanvisningstävling där ett krav för att få vara med är att byggnaderna är utformade med så kallad klassisk arkitektur. En mycket uppskattad sådan tävling har genomförts i Upplands Väsby kommun, där både medborgare och företag varit väldigt engagerade. En tävling kan leda till ett uppskattat inslag i stadsbilden men också till att en varsam förtätning av staden som passar Lunds karaktär.
  6. Bygg ihop Lunds stad. ✓ Samtidigt som nya stadsdelar som Brunnshög och Västerbro växer fram, utvecklas och byggs områden som exempelvis Linero och Råbylund ut. Detta öppnar för många nya bostäder och verksamhetslokaler för Lundaborna men kommer också med vissa utmaningar. Det är viktigt att Lunds stad är sammanhållen och att centrum och de nya områdena i utkanten av staden växer ihop i stället för att vara särskilda.
  7. Fler studentbostäder. ✔ Lunds ställning som studentstad med ett universitet i världsklass ställer unika krav på kommunens stadsbyggnadspolitik. Här finns en enorm efterfrågan på centrala, små bostäder med låg hyra. Moderaterna vill möjliggöra byggandet av fler studentboenden så att fler studenter kan flytta till Lund. Bland annat har vi höjt kommunens ambition för färdigställda studentbostäder med 100 per år.
  8. Förtur för Lundaungdomar. Vi vill utveckla den förtur som redan finns för ungdomar i LKF. Vi vill att en del av de mindre bostäder som LKF äger i första hand ska erbjudas till ungdomar mellan 18 och 27 år. Dessa ska erbjudas till ungdomar som varit folkbokförda i Lunds kommun i minst två års tid. En välfungerande fördelning av bostäder som förmedlas genom ungdomsförtur kan uppnås om denna följer ett rullande schema, likt det som Stockholms bostadsförmedling tillämpar. Den första lägenheten erbjuds till en 18-åring, nästa till en 19-åring och så vidare.
  9. Inför förtur för nyexaminerade från LU hos LKF. Det är en stor förlust för Lunds kommun att nyexaminerade universitetsstudenter tvingas flytta från kommunen efter avslutade studier som en följd av svårigheterna att hitta en bostad. Vi vill införa en särskild förtur hos LKF där vissa bostäder vigs till personer som tagit examen från Lunds universitet under det senaste året och där ett tidsbegränsat hyreskontrakt erbjuds. Det gör att personer som precis tagit examen får en tid på sig att spara pengar till en kontantinsats, kan köpa en bostad och får möjligheten att bo kvar i Lund.
Tappade uppkopplingen