Skånes bästa företagsklimat 2030 – Moderaternas färdplan för bättre företagsklimat i Lunds kommun

Moderaterna vill att Lunds kommun ska ha Skånes bästa företagsklimat 2030. För att nå dit har vi tagit fram den här färdplanen med förslag.

Bakgrund

Lunds kommun har unika förutsättningar för entreprenörskap och företagande. Universitetet, världsledande företag och innovations- och entreprenörskapsmiljöerna i kommunen bidrar till ett företagsklimat som borde vara bland Sveriges bästa. 

Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet visar dock dystra siffror för Lund som företagskommun och enbart hälften av de tillfrågade företagarna tycker att kommunen har ett bra företagsklimat. Moderaterna anser att det krävs stora förändringar och ett systemskifte när det kommer till kommunens attityd och service till företagare. 

Moderaternas förslag

 1. Nytt mål: Lund ska ha Skånes bästa företagsklimat 2030. Moderaterna vill att Lunds kommun aktivt arbetar för att år 2030 ha Skånes bästa företagsklimat. All kommunal näringslivsverksamhet bör hädanefter syfta till att uppfylla målet.

Regelförenklingar och bättre service

 1. Inför en servicegaranti. Du som är i kontakt med Lunds kommun ska alltid veta vad du kan förvänta dig av kommunen och inom vilken tidsram du kan väntas få återkoppling. Vi vill därför införa en övergripande servicegaranti där löften för olika tillståndsprocesser, beslut och kontakter listas. Den kommunala företagslotsen ska dessutom ha en svarstid på max 24 timmar på vardagar. 
 2. Inför en solnedgångsparagraf. Alla regelbeslut som fattas i Lunds kommun bör tidsbestämmas, utvärderas och omprövas för att fortsatt vara giltiga efter denna tid. Detta kallas solnedgångsparagraf och vi vill införa det i kommunen.
 3. Inför en regleringsgiljotin. En regleringsgiljotin är en metod som är användbar för att definiera om kommunalt beslutade regleringar fortfarande är relevanta. Man identifierar ett antal regleringar och ställer frågorna; är den nödvändig, är den laglig och är den företagsvänlig? Varje reglering som klarar alla tre frågorna förs till kategorin behålla. Varje reglering som missar någon av de två första förs till kategorin avskaffa. Och de regleringar som klarar de två första men inte den tredje förs till att revidera. Vi vill inleda en process för att gå igenom kommunens regleringar med en regleringsgiljotin. Vi vill även att företagare ska kunna anmäla en regel till regleringsgiljotinen.
 4. Starta en tillståndsportal. Vi vill att Lunds kommun skapar en portal på sin hemsida där företagare kan skriva in vad de vill göra, och omedelbart få information om vilka tillstånd som krävs och vilka åtgärder som behöver vidtas. Krävs det en ansökan av någon typ ska det vara möjligt att göra detta direkt på hemsidan.

Strategiskt och aktivt arbete

 1. Strategi kring Lunds roll i Öresundsregionen. Lunds kommun bör tillsammans med Lunds universitet och näringslivet formulera en strategisk inriktning för Lunds roll i Öresundsregionen.
 2. Aktiv förmedling av verksamhetslokaler. Lund stad ska ha ett välintegrerat näringsliv. För att möjliggöra detta utan att skapa en hög ekonomisk belastning på byggherrarna som riskerar tomma lokaler bör kommunens näringslivsenhet ta en betydligt aktivare roll som lokalförmedlare mellan byggare och näringsidkare som önskar etablera sig i Lunds kommun. Kommunen bör också vara en aktiv del i planeringsprocessen tillsammans med exempelvis stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och byggaktörerna så att de redan på planeringsstadiet kan börja marknadsföra kommande verksamhetslokaler. Kommunen borde dessutom tillhandahålla en portal på hemsidan där lediga verksamhetslokaler listas och där intressenter kan skriva upp vad för slags lokal de är intresserade av.
 3. Nytänkande för att garantera verksamhetsmark. För att långsiktigt ha beredskap till verksamhetsmark måste vi utöver att arbeta med strategiska markförvärv också undersöka nya modeller för att erbjuda verksamhetsmark. Exempelvis kan detta innebära att öka incitament för förtätning och samlokalisering, planering av kollektivtrafik för att lättare nå ej utbyggda perifera områden. Vi vill också att en kartläggning ska göras av vilken mark som inte är högklassig jordbruksmark och som kan vara lämplig för verksamhetsändamål. Kommunen borde prioritera att upplåta verksamhetsmark i Lunds kommuns byar.
 4. Beslut till företagares nackdel ska som huvudregel inte fattas av tjänstepersoner. Vi vill ändra beslutsordningen så att huvudregeln är att tjänstepersoner endast kan fatta beslut som är till fördel för den som ansökt. Vill förvaltningen att ansökan ska avslås måste ärendet upp till beslut i nämnden. Beslut till nackdel för företagaren ska fattas av politiker.
 5. Inrätta en näringslivsberedning och genomför konsekvensanalyser. Vi vill inrätta ett näringslivsberedning under kommunstyrelsen som ska ha ett tydligt ansvar för företagarfrågor och uppföljning av mål och beslut. Därtill vill vi att relevanta beslut som fattas av kommunfullmäktige ska föregås av en konsekvensanalys för det kommunala näringslivet.

Ett levande centrum

 1. Behåll parkeringsplatserna i centrum. Det är viktigt att värna stadskärnans tillgänglighet när det sker förtätning av stadskärnan och att det fortsatt finns korttidsparkeringar. Moderaterna är positiva till att bygga parkeringar under marken för att ta så lite markyta som möjligt i anspråk för stillastående bilar.
 2. Fyll igen de obebyggda tomterna i stadskärnan. Lunds stadskärna rymmer ett antal obebyggda tomter. En strategi för stadskärnan har beställts av kommunstyrelsen och en sådan strategi bör fokusera på att öppna upp och läka stadskärnan så att de obebyggda tomterna kan bebyggas på ett sätt som smälter väl in med befintlig bebyggelse och möjliggöra mer liv och verksamheter i staden.
 3. Underlätta för uteserveringar. Det ska bli enklare att hyra mark av kommunen för uteserveringar och dessutom ska man kunna beviljas tillstånd för mer än en säsong. Bygglovsprocessen bör också ses över för att underlättas och påskyndas.
 4. Förläng öppettiderna i Lunds nattliv. Genom att möjliggöra för längre öppettider kan vi öka attraktiviteten för Lunds nattliv. Om huvudregeln för tillstånden är att företagen får ha öppet och servera alkohol till klockan 04 kommer sannolikt fler företag såsom nattklubbar och barer våga etablera sig i kommunen. I andra kommuner där öppettiderna förlängts har man dessutom kunnat se andra positiva effekter som att nattliga oroligheter på stan minskade och känslan av trygghet ökade.
 5. Längre öppettider för torghandlarna. Torghandeln är en viktig del av Lunds centrum. Finns det efterfrågan bör kommunen tillåta längre öppettider.