Ett Lund där det lönar sig att jobba

I Lund ska alla invånare kunna bestämma över sina egna liv och nå sin fulla potential. Lunds kommuns uppgift är att skapa möjligheter för varje människa att komma till sin rätt. Ingen ska lämnas efter eller överges. Att ha få personer som är arbetslösa eller i försörjningsstöd har därför ett egenvärde.

Lund har tagit emot flertalet flyktingar på senare år och många lämnar nu etableringsersättningen, som staten betalar, för att övergå till att vara kommunens ansvar. Moderaterna vill därför att Lunds kommun driver en mer aktiv lokal arbetsmarknadspolitik så att gemensamma skattepengar går till välfärdens kärna istället för bidrag. Människor som kan arbeta ska också ha ett jobb att gå till.

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

Moderaternas förslag

  1. Sänk skatten. Kommunalskatten i Lund är 21,21 kr per intjänad hundralapp, vilket är högre än både Skånes och rikets snitt. En grundläggande moderat värdering är att det ska löna sig att jobba och att man ska få behålla mer av sin lön. Vårt mål är att sänka skatten när det finns förutsättningar att göra detta.
  2. Aktivitetskrav motsvarande heltid för att beviljas försörjningsstöd. Vägen till arbete ska alltid vara kortare än vägen till bidrag. Vår politik ska fokusera på att stötta människor till att få en egen försörjning, den som kan arbeta och försörja sig själv ska också göra det. För att beviljas försörjningsstöd i Lunds kommun ska man också vara villig att delta arbetsmarknadsinsatser motsvarande heltid varje vecka. Under dessa tider erbjuds också förskola om man har barn.
  3. Inför branschinriktad SFI. ✔ Det finns flera kommuner som har infört branschinriktad SFI med väldigt goda resultat. Genom att erbjuda olika inriktningar, exempelvis skola, vård och omsorg eller industri, logistik och lager lär sig nyanlända svenska i kombination med ett yrkesspråk. Detta kan också kombineras med arbete, praktik eller annan utbildning för att ytterligare förbättra chanserna till att komma i egen försörjning. Från och med januari 2024 finns det yrkes-SFI på komvux i Lund.
  4. Ökat fokus på att motverka bidragsfusk. ✔ Våra gemensamma skattepengar ska gå till dem som verkligen behöver dem, inte bedragare. Vi vill prioritera och förbättra arbetet mot bidragsbrott, bedrägerier och fusk. Genom att alltid rikta återkrav vid felaktiga utbetalningar, polisanmälan av allt misstänkt bidragsfusk, utföra hembesök vid behov och införa en anmälningsplikt för alla anställda som misstänker fusk vill vi minska bidragsfusket och säkerställa att pengarna går till dem som verkligen behöver dem. På arbetsmarknads- och socialförvaltningen har man tillsatt en FUT-handläggare som jobbar med att motverka bidrags- och välfärdsbrottslighet gentemot kommunen, bland annat genom att att stärka chefer och socialsekreterare i kvalitet i handläggningen i syfte att minska felaktiga utbetalningar.
  5. Särbehandla inte nyanlända efter den lagstadgade etableringsfasen. Lund tar ansvar för de flyktingar som anvisas till kommunen. Vi erbjuder språkundervisning, en bostad om de inte kan ordna det själv och andra viktiga verktyg för att de ska bli en del av samhället. Efter den lagstadgade etableringsfasen på två år gäller dock lika för alla, med eget ansvar att hitta arbete och bostad.
  6. En lokal kursplan för Sverigeintroduktion och samhällsorientering. Alla nyanlända ska delta i samhällsorientering, med syftet att underlätta etablering och delaktighet i samhället. Det finns vissa nationella riktlinjer kring innehåll och form för detta men ingen tydlig kursplan. Vi vill införa en lokal kursplan, med lokala kunskapsmål och obligatorisk examination för varje block i utbildningen. Det ska också vara krav på 100 procent närvaro för att erhålla intyg. Kompletteringar erbjuds vid frånvaro.
  7. Ny rutin vid ansökan om försörjningsstöd. ✔ Ansökan om försörjningsstöd ska i normalfallet kompletteras med ett obligatoriskt möte med exempelvis en arbetsmarknadshandläggare. Alla som mottar försörjningsstöd ska delta i en plan för hur personen kan komma i egen försörjning och hur kommunen kan hjälpa till med detta. Ansökan kan fortfarande ske digitalt, men kompletteras med samtal innan utbetalning sker. För vissa personer är detta den enda kontakten med kommunen som de får på hela månaden och den är mycket värdefull för att inte bli totalt isolerad från samhället.
  8. Ordning och reda i bygg- och investeringskostnaderna. ✓ Lunds kommun behöver ha bättre kontroll över kommunens bygg- och investeringskostnader. När kostnaderna för stora projekt tillåts öka okontrollerat utan konsekvenser blir det på bekostnad av skattebetalarna. Det behöver ställas tydliga krav på att projekt ska anpassas efter den liggande ekonomiska ramen och budgeten måste anses överordnad beskrivningen av objektet. Vi håller nu på att byta modell i investeringsprocessen, för att incitamenten att hålla nere investeringskostnader ska finnas i fler led i verksamheterna, samt att tydligare skilja mellan “nned to have” och “nice to have”. Ordningen har varit att en nämnd som beställer en nybyggnation har kompenserats fullt ut för tillkommande lokalkostnader, detta ser vi nu över för att öka drivkrafterna att hushålla med pengarna.
  9. Minska den politiska organisationen. Politisk styrning och översyn av det offentliga är en viktig del av den demokratiska processen. Politiken bör dock inte lägga sig i  detaljverksamheten eller i uppta arvoderade poster i onödan. Lunds kommun behöver en översyn av politiska nämnder, organ och olika slags kommunal representation för att antalet politiker inte ska vara större än nödvändigt.
  10. Gör en översyn av kommunens olika medlemskap. ✓ Lunds kommun är medlem och aktiv part inom flera organisationer, såväl regionala, nationella som internationella. Dessa organisationer har både en finansiell kostnad och en kostnad genom att det tar upp personalresurser. Lund behöver göra en invertering av dessa organisationer, samverkansorgan och projekt. Då en nytta för medborgarna inte kan påvisas bör medlemskapet sägas upp. En värdering görs av varje projekt och en övergripande genomlysning drar igång under 2024.

Tappade uppkopplingen