Ett Lund där det lönar sig att jobba

I Lund ska alla invånare kunna bestämma över sina egna liv och nå sin fulla potential. Lunds kommuns uppgift är att skapa möjligheter för varje människa att komma till sin rätt. Ingen ska lämnas efter eller överges. Att ha få personer som är arbetslösa eller i försörjningsstöd har därför ett egenvärde.

Bakgrund

Lund har tagit emot flertalet flyktingar på senare år och många lämnar nu etableringsersättningen, som staten betalar, för att övergå till att vara kommunens ansvar. Det innebär högre kostnader eftersom många utrikesfödda inte kommer i arbete. Under 2019 var det enbart 19 procent av de som lämnat etableringsprogrammet som hade börjat arbeta. Det är lägre än både Skåne- och rikssnittet. Moderaterna vill därför att Lunds kommun driver en mer aktiv lokal arbetsmarknadspolitik så att gemensamma skattepengar går till välfärdens kärna istället för bidrag. Människor som kan arbeta ska också ha ett jobb att gå till.

Alla som arbetar förtjänar att behålla mer av sin lön. Lunds kommunalskatt är lika hög som Malmös, trots att vår kommun har en diametralt annan demografi än vår grannstad. Faktum är att du kan passera valfri övrig kommungräns från Lund och samtliga kommuner har lägre kommunalskatt än vi. I genomsnitt kan en familj med två inkomster flytta till någon av våra grannkommuner och behålla en månadslön i inkomst per år tack vare lägre skatt.

Moderaternas förslag

  1. Sänk skatten. Kommunalskatten i Lund är 21,21 kr per intjänad hundralapp, vilket är högre än både Skånes och rikets snitt. Vi vill sänka kommunalskatten med 60 öre vilket skulle placera oss under såväl Skåne- som rikssnittet. Det innebär ungefär 5000 kronor mer per år för ett hushåll med två inkomster.
  2. Aktivitetskrav motsvarande heltid för att beviljas försörjningsstöd. Vägen till arbete ska alltid vara kortare än vägen till bidrag. Vår politik ska fokusera på att stötta människor till att få en egen försörjning, den som kan arbeta och försörja sig själv ska också göra det. För att beviljas försörjningsstöd i Lunds kommun ska man också vara villig att delta arbetsmarknadsinsatser motsvarande heltid varje vecka. Under dessa tider erbjuds också förskola om man har barn.
  3. Inför branschinriktad SFI. Det finns flera kommuner som har infört branschinriktad SFI med väldigt goda resultat. Genom att erbjuda olika inriktningar, exempelvis skola, vård och omsorg eller industri, logistik och lager lär sig nyanlända svenska i kombination med ett yrkesspråk. Detta kan också kombineras med arbete, praktik eller annan utbildning för att ytterligare förbättra chanserna till att komma i egen försörjning.
  4. Ökat fokus på att motverka bidragsfusk. Våra gemensamma skattepengar ska gå till dem som verkligen behöver dem, inte bedragare. Vi vill prioritera och förbättra arbetet mot bidragsbrott, bedrägerier och fusk. Vid ny ansökan av försörjningsstöd ska hembesök alltid genomföras. I de fall då personen som ansöker om försörjningsstöd vägrar delta i utredningen och tillåta hembesöket tvingas kommunen ge avslag på ansökan. Genom att alltid rikta återkrav vid felaktiga utbetalningar, polisanmälan av allt misstänkt bidragsfusk, utföra hembesök vid behov och införa en anmälningsplikt för alla anställda som misstänker fusk vill vi minska bidragsfusket och säkerställa att pengarna går till dem som verkligen behöver dem.
  5. Särbehandla inte nyanlända efter den lagstadgade etableringsfasen. Lund tar ansvar för de flyktingar som anvisas till kommunen. Vi erbjuder språkundervisning, en bostad om de inte kan ordna det själv och andra viktiga verktyg för att de ska bli en del av samhället. Efter den lagstadgade etableringsfasen på två år gäller dock lika för alla, med eget ansvar att hitta arbete och bostad.
  6. En lokal kursplan för Sverigeintroduktion och samhällsorientering. Alla nyanlända ska delta i samhällsorientering, med syftet att underlätta etablering och delaktighet i samhället. Det finns vissa nationella riktlinjer kring innehåll och form för detta men ingen tydlig kursplan. Vi vill införa en lokal kursplan, med lokala kunskapsmål och obligatorisk examination för varje block i utbildningen. Det ska också vara krav på 100 procent närvaro för att erhålla intyg. Kompletteringar erbjuds vid frånvaro.
  7. Ny rutin vid ansökan om försörjningsstöd. Ansökan om försörjningsstöd ska i normalfallet kompletteras med ett obligatoriskt möte med exempelvis en arbetsmarknadshandläggare. Alla som mottar försörjningsstöd ska delta i en plan för hur personen kan komma i egen försörjning och hur kommunen kan hjälpa till med detta. Ansökan kan fortfarande ske digitalt, men ska kompletteras med samtal innan utbetalning sker. För vissa personer är detta den enda kontakten med kommunen som de får på hela månaden och den är mycket värdefull för att inte bli totalt isolerad från samhället. Detta  förslag skulle dessutom kunna leda till minskat fusk och felaktiga utbetalningar.
  8. Ordning och reda i bygg- och investeringskostnaderna. Lunds kommun behöver ha bättre kontroll över kommunens bygg- och investeringskostnader. När kostnaderna för stora projekt tillåts öka okontrollerat utan konsekvenser blir det på bekostnad av skattebetalarna. Det behöver ställas tydliga krav på att projekt ska anpassas efter den liggande ekonomiska ramen och budgeten måste anses överordnad beskrivningen av objektet. En politisk norm för omprövande av projekt när budgeten överskrids behöver sättas.
  9. Minska den politiska organisationen. Politisk styrning och översyn av det offentliga är en viktig del av den demokratiska processen. Politiken bör dock inte lägga sig i  detaljverksamheten eller i uppta arvoderade poster i onödan. Lunds kommun behöver en översyn av politiska nämnder, organ och olika slags kommunal representation för att antalet politiker inte ska vara större än nödvändigt.
  10. Gör en översyn av kommunens olika medlemskap. Lunds kommun är medlem och aktiv part inom flera organisationer, såväl regionala, nationella som internationella. Dessa organisationer har både en finansiell kostnad och en kostnad genom att det tar upp personalresurser. Lund behöver göra en invertering av dessa organisationer och då en nytta för medborgarna inte kan påvisas bör medlemskapet sägas upp. Samma process bör gälla inom den kommunala verksamheten. De projekt, samverkansorgan och verksamheter som inte kan påvisa en konkret nytta för medborgarna bör avvecklas.