Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo och vistas i. Under förra mandatperioden satsade vi stort på trygghet och det styre med moderater och socialdemokrater som tillträdde efter valet 2022 har fortsatt den resan. I Polisens årliga trygghetsundersökning nådde vi de bästa siffrorna på 7 år. Det är vi moderater stolta över, men vi är inte nöjda.

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

Trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen

 1. Mer trygghetsskapande personal – såsom ordningsvakter och trygghetsvärdar – i fler delar av Lunds kommun. ✔ Trygghetsvärdar har bidragit till att öka den upplevda tryggheten på de orter där det prövats. Under hösten 2023 har vi startat ett pilotprojekt med trygghetsvärdar i Södra Sandby.
 1. Ökad kamerabevakning. ✔ Kamerabevakning är en effektiv metod för att förebygga och utreda brott. Vi vill öka kamerabevakningen på kommunens egna fastigheter och på vissa särskilt brottsutsatta platser.
 1. Verka för ökad polisnärvaro i östra kommundelarna. ✓ Moderaterna vill att det antingen inrättas ett mobilt poliskontor eller att ett fast poliskontor återöppnas i de östra kommundelarna för att stärka polisnärvaron i hela kommunen. Det är inte kommunens ansvar, men en linje vi driver i de samverkansforum vi har med polisen.
 1. Trygga stråk. Detta är ett koncept som använts med framgång i andra svenska kommuner och innebär att vissa gator pekas ut av kommunen som särskilt trygga och där olika trygghetsskapande åtgärder införs. Exempel på detta är ökad belysning, fler ordningsvakter, mer kamerabevakning och minskning av stora buskage. 

Förebyggande åtgärder

 1. Nollvision mot bostadsinbrott i Lunds kommun. Inbrotten i Lunds kommun varierar kraftigt från år till år. 2020 anmäldes 516 inbrott jämfört med 426 året därpå. Det är väl känt att inbrotten numera domineras av stöldligor som professionaliserat sig på att bryta sig i både bilar och bostäder. Moderaterna vill att kommunen har som mål att inga bostadsinbrott ska ske i kommunen och vidtar åtgärder för att nå detta mål.
 2. Märk-DNA och utökad grannsamverkan på fler ställen. Under 2017 till 2019 genomförde kommunen tillsammans med Polisen informationskampanjer om märk-DNA i de östra kommundelarna. Moderaterna vill fortsätta och utöka detta. Fler skyltar om märk-DNA bör också sättas upp i fler bostadsområden.
 3. Uppsökande verksamhet för att möta brottsbenägna ungdomar. ✔ Genom samverkan mellan kommunen, det lokala brottsförebyggande rådet, polisen, andra myndigheter och elevhälsan vill vi fokusera ännu mer på uppsökande verksamhet för de ungdomar som är brottsbenägna. Kommunen ska öka sitt fokus på att arbeta aktivt med de familjer och barn som behöver hjälp, innan eventuella brott begås. Därför har vi tagit initiativ till socialsekreterare och familjebehandlare som jobbar i fält, under 2024 startar en sådan pilotverksamhet på Norra Fäladen.
 4. Utvärdera samtliga vårdinsatser som görs för unga lagöverträdare. När en ung lagöverträdare döms till exempelvis samhällstjänst och kommunen är uppdragsgivare ska kommunens insatser alltid vara evidensbaserade. Alla åtgärder som den unga lagöverträdaren ska genomföra eller genomgå ska vara väl förankrad i forskning och praxis.

Organisationsförändringar

 1. Inför en trygghetsberedning under kommunstyrelsen. ✔ Innan valet fanns det inget politiskt organ som var ansvarig för tryggheten i kommunen, istället var det arbetsgrupper och samverkansråd i kommunen som hade i uppdrag att arbeta med trygghetsfrågorna på olika sätt. Trygghetsberedningen är nu på plats som ett komplement till detta, där ett helhetsgrepp tas och politik och tjänstepersoner tar gemensamt ansvar.
 2.  Anställ en trygghetschef. Det behövs ett tydligare fokus på kommunens trygghetsskapande och brottsbekämpande åtgärder och ett mer målinriktat arbete inom dessa frågor. Det förutsätter att någon är högst ansvarig över samordning och verkställande. Vi vill därför utse en trygghetschef med huvuduppgiften att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela kommunen. Trygghetschefen kan lyda under den säkerhetschef som kommunen redan har anställd, men har särskilt och samlat ansvar för kommunens trygghetsarbete.
 3. Lunds kommun ska ha en trygghetsapp. ✓ Vi vill att kommunen tillhandahåller en app där medborgarna kan anmäla olika platser i kommunen som upplevs som otrygga. Det kan handla om exempelvis buskage, klotter, platser med dålig belysning eller liknande. Funktionen att göra felanmälningar för klotter och dålig belysning tillhandahåller kommunen genom en e-tjänst, som uppfyller samma syfte med att snabbt få åtgärder på plats.

Tappade uppkopplingen