Ett tryggt Lund – Moderaternas förslag för trygghet i hela kommunen

Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo och vistas i. Sedan det borgerliga styret tog över 2018 har kommunens trygghetsmätning visat en positiv utveckling och trygghetsindex är nu det bästa på flera år. 2021 blev Lund utsett till Sveriges tryggaste kommun av tidningen Fokus. Det är vi moderater stolta över. Men för att Lunds kommun ska fortsätta vara tryggt även i framtiden krävs det att rätt politiska beslut fattas idag. Moderaterna presenterar nu ett trygghetspaket för kommunen. Vardagsbrotten ska aldrig tillåtas bli vardag i Lund. 

Bakgrund

Att Lund är tryggt är ingen naturlag. Utvecklingen i delar av Sverige med gängvåld, dödsskjutningar och parallella samhällen gör att otryggheten riskerar att sprida sig. Lund är heller inte fredat från allvarliga händelser. 

 • Hösten 2021 inträffade ett stort klanbråk i centrala Lund som kulminerade vid sjukhuset. Det innebar ett öppet våld på offentlig plats och i centrala delar av Lund på ett sällan skådat sätt. Klanbråket har satt ljus på att det även i Lund finns etablerade kriminella släktbaserade nätverk.
 • Sommaren 2021 överfölls och misshandlades två äldre män svårt efter att ha tagit en öl på Grand Hotel för att fira sin Coronavaccination. 
 • Våren 2021 skedde en skottlossning på Bankgatan. Gatan har drabbats av droghandel och otryggheten på och omkring gatan är ökat.
 • 2019 sprängdes en bomb på Stora Södergatan och en 23-årig förbipasserande kvinna skadades.
 • För några år sedan blev flera personer rånade i Stadsparken och därtill drabbades Lund av så kallade ”bilsläpningar” där personer släpades efter en bil efter att de blivit stannade för att ge en vägbeskrivning.

Händelserna visar att Lund inte är immunt mot den utveckling som drabbar resten av Sverige med en eskalerande otrygghet och allt grövre brottslighet. Grov brottslighet ska inte få fäste i Lunds kommun. Men inte heller ska vi tillåta att vardagsbrott blir vardag här.

Moderaternas förslag

Trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen

 1. Fler ordningsvakter i fler delar av Lunds kommun. Vi vill utöka området som ordningsvakterna får verka på till hela Lunds innerstad och byarnas centrum.
 1. Ökad kamerabevakning. Kamerabevakning är en effektiv metod för att förebygga och utreda brott. Vi vill öka kamerabevakningen på kommunens egna fastigheter och på vissa särskilt brottsutsatta platser.
 1. Ökad polisnärvaro i östra kommundelarna. Moderaterna vill att det antingen inrättas ett mobilt poliskontor eller att ett fast poliskontor återöppnas i de östra kommundelarna för att stärka polisnärvaron i hela kommunen.
 1. Trygga stråk. Detta är ett koncept som använts med framgång i andra svenska kommuner och innebär att vissa gator pekas ut av kommunen som särskilt trygga och där olika trygghetsskapande åtgärder införs. Exempel på detta är ökad belysning, fler ordningsvakter, mer kamerabevakning och minskning av stora buskage. 

Förebyggande åtgärder

 1. Nollvision mot bostadsinbrott i Lunds kommun. Inbrotten i Lunds kommun varierar kraftigt från år till år. 2020 anmäldes 516 inbrott jämfört med 426 året därpå. Det är väl känt att inbrotten numera domineras av stöldligor som professionaliserat sig på att bryta sig i både bilar och bostäder. Moderaterna vill att kommunen har som mål att inga bostadsinbrott ska ske i kommunen och vidtar åtgärder för att nå detta mål.
 2. Märk-DNA och utökad grannsamverkan på fler ställen. Under 2017 till 2019 genomförde kommunen tillsammans med Polisen informationskampanjer om märk-DNA i de östra kommundelarna. Moderaterna vill fortsätta och utöka detta. Fler skyltar om märk-DNA bör också sättas upp i fler bostadsområden.
 3. Inför uppsökande verksamhet för att möta brottsbenägna ungdomar. Genom samverkan mellan kommunen, det lokala brottsförebyggande rådet, polisen, andra myndigheter och elevhälsan vill vi fokusera ännu mer på uppsökande verksamhet för de ungdomar som är brottsbenägna. Kommunen ska öka sitt fokus på att arbeta aktivt med de familjer och barn som behöver hjälp, innan eventuella brott begås. Det kan i allvarliga fall handla om omhändertaganden med stöd av LVU men också om så kallat mellantvång.
 4. Utvärdera samtliga vårdinsatser som görs för unga lagöverträdare. När en ung lagöverträdare döms till exempelvis samhällstjänst och kommunen är uppdragsgivare ska kommunens insatser alltid vara evidensbaserade. Alla åtgärder som den unga lagöverträdaren ska genomföra eller genomgå ska vara väl förankrad i forskning och praxis.

Organisationsförändringar

 1. Inför ett trygghetsutskott under kommunstyrelsen. Idag finns det inget politiskt organ som är ansvarig för tryggheten i kommunen. Det finns dock arbetsgrupper och samverkansråd i kommunen som har i uppdrag att arbeta med trygghetsfrågorna på olika sätt. Trygghetsutskottet skulle vara ett komplement till detta. Trygghetsfrågorna kräver politisk styrning utöver de tjänstemannastyrda organen.
 2.  Anställ en trygghetschef. Det behövs ett tydligare fokus på kommunens trygghetsskapande och brottsbekämpande åtgärder och ett mer målinriktat arbete inom dessa frågor. Det förutsätter att någon är högst ansvarig över samordning och verkställande. Vi vill därför utse en trygghetschef med huvuduppgiften att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela kommunen. Trygghetschefen kan lyda under den säkerhetschef som kommunen redan har anställd, men har särskilt och samlat ansvar för kommunens trygghetsarbete.
 3.  Lunds kommun ska ha en trygghetsapp. Vi vill att kommunen tillhandahåller en app där medborgarna kan anmäla olika platser i kommunen som upplevs som otrygga. Det kan handla om exempelvis buskage, klotter, platser med dålig belysning eller liknande. Genom att kommunen får reda dessa platser kan åtgärder snabbt vidtas för att öka tryggheten i kommunen.