Lund ska fortsätta vara Sveriges bästa miljö- och klimatkommun

Lunds kommun placerar sig ständigt i toppen när olika rankningar och tävlingar kopplade till kommunalt miljöarbete avgörs. Det är positivt att Lund är ledande inom miljöområdet och vi ska fortsätta vara ett gott föredöme genom att visa att tillväxt och minskade utsläpp är väl förenliga. Senast 2030 ska vi vara klimatneutrala.

Moderat miljö- och klimatpolitik utgår alltid från människan, naturen och dess tillgångar. Vi vill att många framtida generationer ska kunna njuta av och bruka den fantastiska natur som finns i vår kommun. För att detta ska vara möjligt måste vi vara varsamma med exploateringen av naturen och jordbruksmarken, värna våra vattendrag och öka den biologiska mångfalden. 

Nedan kan du läsa vilka frågor vi gått till val på att driva under mandatperioden.

De här symbolerna visar hur det går: ✔ Uppfyllt ✓ Påbörjat

  1. Värna den högklassiga åkermarken. ✓ I Lunds kommun återfinns delar av Sveriges och världens mest högkvalitativa jordbruksmarker. När åkermark hårdgörs och bebyggs är den omöjligt att återställa, vilket är ett faktum som förpliktigar. Vi har initierat en rad förtätningsprojekt för såväl bostäder som verksamhetsmark för att skona åkermarken, och planerar för ett stadsintegrerat sjukhus.
  2. Installera solceller på kommunala byggnader. ✔ Vi vill att kommunen i större utsträckning ska installera solcellsanläggningar på taken på fastigheter som kommunen äger. Det finns en enorm potential i att kunna producera ren, förnybar el genom att använda ytor som annars står outnyttjade. Under året har kommunen arbetat med energieffektiviseringar och installation av solceller på fler kommunala byggnader. Under ett års tid har stora förbättringar gjorts på 75 fastigheter, bland annat har man uppnått en 42-procentig energieffektivisering på Järnåkraskolan.
  3. Fler laddstolpar i kommunen. ✔ Lunds kommun ska ha ett brett utbud av laddstolpar så att elbilar ska kunna ladda smidigt och enkelt. Vi arbetar aktivt för att öka antalet laddstolpar runt om i kommunen. Under 2023 har vi investerat 8 miljoner kronor i laddinfrastruktur och de kommande åren investeras 11 miljoner kronor årligen för det fortsatta arbetet.
  4. Infångande av koldioxid. ✔ Att minska utsläppen i kommunen till noll är en omöjlig uppgift men samtidigt har Lunds kommun ett mål om att vara klimatneutrala år 2030. För att ha en möjlighet att nå målet måste kommunen därför samla in och lagra koldioxid, exempelvis genom kolsänkor. Lunds kommun har tidigare deltagit i projekt som exempelvis att använda biokol vid anläggandet av fotbollsplaner, vi vill att kommunen ska fortsätta med sådana pilotprojekt för att bidra till innovation inom miljöområdet.
  5. Resande i tjänsten ska undvikas i största möjliga mån. ✔ Det är viktigt att tjänstepersoner och politiker i kommunen kan träffa andra aktörer och utbyta erfarenheter och kunskaper. Det gör Lund till en bättre kommun och gynnar Lundaborna i slutändan. Under 2024 ska kommunen minska sina rese- och konferenskostnader med 5 miljoner kronor, det leder till en strängare prioritering av vilka resor som är nödvändiga.
  6. Fler stadsängar. Det har genomförts pilotprojekt med stadsängar både i Lund och i andra kommuner där det redovisats positiva resultat. Det leder till en ökad biologisk mångfald, minskar underhållskostnaderna och bidrar till en mer varierad natur. Vi vill ha fler stadsängar på lämpliga platser i kommunen.
  7. Närodlad mat i våra verksamheter. En stor andel av utsläppen, både i Lund, nationellt och internationellt består av transporter. I Lunds kommun och i Skåne har vi delar av världens bästa jordbruksmarker och det är en självklarhet för oss att vi i första hand ska inhandla mat som är producerad i närområdet. Vi vill att kommunens upphandlare ska prioritera närodlad och säsongsbaserad mat när de handlar råvaror till kommunens verksamheter.
  8. Trygga pendelparkeringar. ✔ Det ska kännas tryggt för Lundaborna att välja bussen, tåget eller cykeln. Då är det viktigt med trygga, tillgängliga och upplysta pendelparkeringar. På de parkeringar som är extra brottsutsatta vill vi undersöka möjligheterna att sätta upp tillfälliga kameror för att motverka brott men också öka möjligheterna att klara upp brott.
  9. Förbättra och bygg ut cykelbanorna. ✔ I Lunds kommun ska det vara lätt att välja cykeln framför bilen, framför allt då det gäller korta sträckor. Vi vill rusta upp och bygga ut det befintliga nätet av cykelbanor och öka belysningen längs med cykelbanorna så att det känns tryggt att cykla hem även då det är mörkt. Vi investerar i cykelvägar runt om i kommunen. Under 2023 har en ny supercykelväg invigts och 20 miljoner kronor har investerats i cykelvägar vid våra pendelstråk, en satsning som fortsätter under hela mandatperioden.
Tappade uppkopplingen