Källby dammar kommer att bevaras även om reningsverket flyttar.

En flytt av reningsverket kommer inte betyda att Källby dammar töms på vatten, flytten kan snarare medföra en förstärkning av naturvärdena i området.

Socialdemokraterna och Moderaterna kommer vid en eventuell nedläggning av Källby avloppsreningsverk verka för att bevara vattenspeglarna i Källby dammar och säkra ett flöde i Höje å.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Källbyområdet har Lunds kommun tittat på hur man skulle kunna ha kvar vatten i Källby dammar vid en nedläggning av Källby avloppsreningsverk. Slutsatsen är att Källby dammar kan användas för att hjälpa Lund med dagvattenhanteringen, det har styret för avsikt att göra.

När vi förtätar staden och i takt med att kommunen växer ökar behoven av att omhänderta dagvatten och hantera vatten från skyfall. Källby dammar kommer fortsatt vara en viktig resurs för att rena vatten och för fågellivet i Höjeådalen.

För att möjliggöra det behöver infrastruktur som leder dagvattnet till dammarna komma på plats. Det finns tid att både planera och genomföra en lösning som inte bara bidrar till att avhjälpa den utmaning Lund står inför vad gäller dagvattenhantering, utan också förhöjer områdets naturvärden.

  • Dammarna har idag en del tekniska inslag. Vår ambition är att omgestalta området så att vattendraget blir mer naturlikt och får nya upplevelsevärden. Man kan tänka sig fågeltorn och andra tillägg, som gör området mer attraktivt för fågelskådning och friluftsliv, säger tekniska nämndens ordförande Louise Rehn Winsborg (M).
Foto: Christine Ohlsson