Historiskt blocköverskridande styre!

Moderaterna och Socialdemokraterna har bildat ett historiskt blocköverskridande styre i Lund. Vi är överens om en bred och omfattande politisk plattform som mynnat ut i en tolvsidig överenskommelse om politik vi vill genomföra den kommande mandatperioden.

I korthet tar vår politik sikte på följande:

  • Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Det kompensatoriska arbetet ska prioriteras för att alla barn- och unga, oavsett bakgrund ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå sin fulla potential. Vi är överens om att göra substantiella satsningar för att ge lärarna både fler kollegor men också avlasta dem administrativt så att de får möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att undervisa våra elever.
  • Lunds kommun ska ha ordning och reda i ekonomin. Under mandatperioden ska kommunen lämna de generella besparingarna. En effektivare kommunal organisation ska skapas genom att involvera medarbetarna och genom att ställa höga politiska krav. Det kommer krävas ekonomiska överskott även i en orolig omvärld och en bättre politisk kontroll över de investeringar som kommunen gör.
  • Lunds kommun ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av breda överenskommelser, evidens och best practice. Vi är också överens om att personalpolitiken ska prioriteras högre och att arbetsmiljön för kommunens personal ska förbättras.
  • Lund ska fortsatt vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och vara en internationell förebild i klimatomställningen. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.
  • Lunds kommun ska fortsatt vara i topp vad det gäller medborgarnas trygghet. Vi är överens om att kommunen ska ta ett större ansvar i trygghetsarbetet. Det handlar både om åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott.
Tappade uppkopplingen