Budget för ansvar i en orolig tid!

Igår presenterade Lunds styre och samarbetspartiet Kristdemokraterna vår budget för 2023. Det är en budget som rustar Lund för framtiden och svarar mot de tuffa ekonomiska tider som väntar. Tack vare ett decennium med relativt goda resultat kan vi dämpa lågkonjunkturens effekter genom att i anspråkta en liten del av den så kallade resultatutjämningsreserven.

I budgeten inleder vi ett arbete med att implementera tillitsbaserad styrning där Lundabornas behov ställs i fokus. Överdriven målstyrning och mätning, allt för många mellanled och omfattande administrativa pålagor får stå tillbaka för att beslut ska fattas på rätt instans i tätt samspel med evidens, best practice och politikens målsättningar.

Några av våra prioriteringar för att möta omvärldsläget:

Fler Lundabor i arbete för att möta lågkonjunkturen. Det handlar bland annat om att införa yrkes-sfi och rejäla arbetsmarknadsinsatser för att fler Lundabor ska kunna komma i arbete och bli självständiga.

Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Vi förbättrar lärartätheten och inför ett nytt uppföljningsverktyg som följer eleverna genom hela skolgången för att stärka det kompensatoriska uppdraget.

Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun. Vi går fram med ett omfattande paket innehållandes både förebyggande och trygghetsskapande insatser i hela Lunds kommun.

Vår beredskap ska vara god. Vi går fram ett beredskapspaket innehållandes åtgärder som att säkra tillgång till reservkraft, verktyg, matlager och andra relevanta medel för att höja den kommunala beredskapen i krislägen.

Klimatpaket för att nå våra högt satta klimatmål. Klimatpaketet innehåller åtgärder inom hållbara resor, säkra skolvägar, biogas och biokol, upphandlingar samt klimatanpassningar.

Utvärdering av införda reformer. De reformer som genomförs ska utvärderas och effekten ska mätas. Om reformen missat målet ska den kunna omprövas mot ett ordentligt kunskapsläge.

Och avslutningsvis. Även i tuffa tider är det viktigt att kunna roa sig. Vi kommer presentera flera förslag framöver för att göra Lund ännu roligare, men redan nu presenterar vi ett förslag med så kallade pop-up-evenemang. Det handlar om att vara mer kreativ och tillåtande kring tillfälliga evenemang och olika slags ”pop up”-verksamheter. Stadens ”döda ytor” ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.

Tappade uppkopplingen