GLOBAL OCH LOKAL HÅLLBARHET FÖR ETT FRISKARE LUND

Miljö

Utsläppsminskningarna av växthusgaser har planat ut de senaste tre åren, enligt SCB. Sveriges utsläpp har enligt SCB ökat såväl 2016 som 2017. Naturvårdsverket bedömer att Sverige endast kommer nå två av 16 miljömål inom utsatt tid (till 2020). Den biologiska mångfalden är hotad.

Det parti som på allvar begriper kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att forma framtidens miljöpolitik. Utsläppen ökar för andra året i rad. Klimatet behöver en ny regering. Sverige ska vara ett grönt föregångsland, både genom att sänka våra utsläpp och genom att hjälpa andra länder att göra en grönare tillväxtresa.

Våra förslag:

  • Bygga ut teknikneutral laddinfrastruktur för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
  • Klimatavdrag för företag som investerar i teknik som kan eliminera eller drastiskt minska den svenska basindustrins utsläpp.
  • Rena läkemedelsrester ur avloppsvattnet.
  • Kraftigt ökat klimatbistånd.
  • Mer än en fördubbling av regeringens satsning på internationella klimatinvesteringar.
  • Stärkt äganderätt.

Framgångsrik miljöpolitik måste vara global. I vårt lokala handlingsprogram betonar vi särskilt några lokala frågor: Lunds kommun ska dra sitt strå till stacken och bidra till en mer hållbar värld som framtida generationer kan leva i. Lokal miljö också viktig, frågor som luftkvalitet, buller och föroreningar är avgörande för en god livsmiljö. Kommunen ska fortsätta satsningarna på att förbättra vattenkvaliteten i våra åar. Åtgärderna bör utformas så att de ger ökade natur- och rekreationsvärden.
Klimatförändringarna med ökad medeltemperatur, medför mer regn och därmed ökad risk för översvämningar. Nya bostadsområden måste redan från början planeras för att minska riskerna medan äldre områden får anpassas successivt.
En bra klimat- och miljöpolitik går att förena med tillväxt och fler jobb. De åtgärder som ger mest minskning av utsläppen per satsad krona ska prioriteras. Bra och korrekt information är viktig för att kommuninvånarna själva ska kunna göra smarta val. Utsläpp som hotar människors hälsa ska prioriteras. De har kommit lite i skymundan när fokus har legat på utsläppen av växthusgaser.

Tappade uppkopplingen