Nyheter

Nyheter

INSTÄLLT: Kretsårsmöte 2020

Kretsstyrelsen har, efter riktlinjer och rekommendationer från riksorganisationen, fattat beslut om att skjuta upp kretsårsmötet på grund av den rådande situationen rörande covid-19. Det föreligger dispens till och med september månad att avhålla årsmöte. Huruvida årsmöte kan avhållas innan eller efter sommaren är något som kretsstyrelsen löpande kommer att ta ställning till. Ny kallelse kommer stadgeenligt att skickas ut senast 3 veckor innan avhållande.

Handlingsprogram för Moderaterna i Lunds kommun

Vårt löfte – ett tryggt och tillgängligt Lund
Allt fler Lundabor upplever en ökad otrygghet. Det är en oacceptabel utveckling när rädslan för överfall, inbrott, rån och stölder begränsar livet i Lund. Detsamma gäller när skolan och omsorgen brister i sin kvalité. Det skadar tilliten. Därför är vårt första löfte i höstens val att du ska vara trygg i Lund.

Oordningen och trafikkaoset som uppstått när flera stora byggprojekt ska göras samtidigt på en liten yta visar vad som sker när man inte tar hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet. Det skadar både boende och verksamheter. Bra näringslivsklimat och infrastruktur gör att fler företag kan etableras och växa i Lund i stället för att jagas i väg. För ett brett utbud inom fritid, skola och omsorg skall olika utförare välkomnas i kommunen. Därför är vårt andra löfte i hösten val är att Lund ska vara tillgängligt.

Läs vårt handlingsprogram för ett tryggt och tillgängligt Lund

Buss istället för Simrishamnsbanan

Nyligen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet, som avser åren 2018 till 2029. Simrishamnsbanan, en järnväg för persontrafik mellan Malmö och Simrishamn via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla, finns tyvärr inte med i planen. Syftet med Simrishamnsbanan är att länka ihop västra och östra Skåne för att korta ned restiden till mindre än en timme. Med en kortare restid hade tåget blivit ett mer attraktivt alternativ till bilen för framför allt arbetspendlare. Byggandet av järnvägen hade gynnat såväl miljön som förutsättningarna att bo och arbeta längs dess sträckning. Den hade kunnat bidra till att skapa attraktiva samhällen och bostadsområden i anslutning till stationslägena tack vare de korta restiderna även på lite längre sträckor. Även om Simrishamnsbanan inte ser ut att bli verklighet kvarstår behovet av bättre och mer kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Skånes västra och östra delar.

Eftersom behovet av att underlätta resandet på sträckan finns kvar är det viktigt att gå vidare och försöka hitta andra realistiska lösningar. Som kommunalråd i några av de berörda kommunerna känner vi av förklarliga skäl ett ansvar för att fortsätta driva frågan om bättre kollektivtrafik. Staten prioriterar uppenbarligen inte en järnväg på den föreslagna sträckan. Därför förordar vi nu istället att Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, satsar på expressbussar med hög turtäthet och särskilda busskörfält. Bussar skulle innebära en avsevärt mindre investering och lägre driftkostnader. För att möjliggöra expressbussar måste väginfrastrukturen till Simrishamn rustas upp med två körfält i vardera riktningen, samt hastighetsgränsen på vägsträckan höjas till minst 100 km/h. Särskilda körfält skulle öka framkomligheten för bussarna och dessutom förbättra trafiksäkerheten. Givet de här förbättringarna skulle expressbussar vara ett viktigt steg mot bättre transporter mellan Malmö och Simrishamn. De här åtgärderna hade även gynnat resandet till och från Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla.

När det nu står klart att Simrishamnsbanan inte kommer att byggas behöver de berörda kommunerna också återfå full rådighet över de markområden som är reserverade för järnvägen. I ljuset av att staten inte avser investera i Simrishamnsbanan, lägger de här markområdena bara en våt filt över den fysiska planläggningen. Det rör sig om inte sällan om attraktiva lägen där det till exempel skulle kunna byggas bostäder. Vi tror att detta är en bättre väg framåt, än att sitta och vänta på tågförbindelser som aldrig kommer.

Christer Wallin (M)
Oppositionsråd
Lunds kommun

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Staffanstorps kommun

Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo kommun

Per-Martin Svensson (M)
1e vice kommunstyrelseordförande
Tomelilla kommun

Anders Johnsson (M)
Oppositionsråd
Simrishamns kommun

Ge fler barn och ungdomar chansen att utöva kultur!

Många barn och ungdomar i Lunds kommun går miste om möjligheten att lära sig spela ett instrument på grund av de långa köerna till Kulturskolan. Till vissa instrument är kön flera år lång och chansen att komma in till undervisningen är mycket liten. Redan idag anlitar därför en del föräldrar privatlärare åt sina barn för att de ska slippa stå i kö till Kulturskolan, men det är långt ifrån alla som har råd att ge sina barn den möjligheten. Eftersom kommunen bara subventionerar den kommunala musikundervisningen blir de ekonomiska förutsättningarna att lära sig spela ett musikinstrument väldigt olika för de som har tur och lyckas få en plats på Kulturskolan jämfört med dem som hamnar utanför och är hänvisade till andra alternativ. Detta tycker vi moderater är orättvist.
Med anledning av detta tog Moderaterna tillsammans med allianspartierna initiativ till en utredning för att titta närmare på förutsättningarna för att införa ett system med kulturcheckar. Grundtanken är att barn och ungdomar även ska kunna vända sig till andra än bara den kommunala Kulturskolan för att få exempelvis musikundervisning, men även för att utöva andra kulturaktiviteter. Med en kulturcheck/musikcheck skulle subventionen bli lika oavsett om ett barn vill spela i den kommunala verksamheten eller vända sig till en annan utförare. Exakt hur en framtida kulturcheck/musikcheck utformas och den införs återstår att se, men vårt mål är att komplettera Kulturskolan.

Igår, den 27 april 2017, skulle kommunfullmäktige ta ställning till utredningen och (S), (MP), (V) och (Fi) ville inte införa en kulturcheck i Lund. Under debatten framgick det med all önskvärd tydlighet att det är viktigare för de rödgrönrosa partierna att bevara strukturer och system än att vara lösningsorienterade och vilja hitta nya lösningar på gamla problem. De förde till exempel fram argumentet att om man bara gav Kulturskolan mer resurser, då skulle de befintliga köerna minska.

Vi moderater menar, med stöd i verkligheten, att sanningen inte är riktigt så enkel. Alla pedagoger vill kanske inte vara offentliganställda i en stor kommunal organisation. En del föredrar att jobba i mer småskaliga verksamheter där beslutsvägarna är korta och flexibiliteten är större. Därmed finns det ingen automatik i att mer resurser till just Kulturskolan skulle tillskapa tillräckligt många nya platser för att möta den höga efterfrågan.

Ett av de grövsta och mest cyniska argumenten kom från Vänsterpartiet som i klartext menade att skattemedel under inga omständigheter ska gå till icke-offentliga aktörer. Deras motstånd mot det privata näringslivet och ideologiska skygglappar väger uppenbarligen tyngre än barns och ungdomars möjligheter att till exempel få lära sig spela ett instrument.

Utredningen i sig var inte särskilt förutsättningslös och den verkade mest vara en försvarsskrift för existerande strukturer. Bland annat borrade utredningen inte särskilt djupt i frågan om att successivt och sektorvis introducera kulturchecksystem, för exempelvis musikundervisning. Det finns goda exempel på kommuner som med framgång har infört musikcheckar just för musikundervisning. Visst skulle det kosta lite extra att införa en musikcheck, men vi är beredda att skjuta till resurser för att kunna ge fler barn och ungdomar chansen att spela instrument.

Eftersom den föreliggande utredningen saknar en del perspektiv drev vi igenom en återremiss av hela ärendet. Nu återstår att se om det rödgröna styret kommer att behandla ärendet med det allvar och den värdighet en så pass viktig fråga förtjänar.

Kretsstämman 2017

Låt oss presentera den nyvalda kretsordförande för Moderaterna i Lunds kommun Louise Rehn Winsborg som tillsammans med Louise Meijer som vice ordförande och en engagerad och kompetent styrelse kommer att leda moderaterna i Lunds kommun till en valseger 2018. Avgående ordförande Göran Wallén har lagt grunden till det som den nyvalda styrelsen kommer att fortsätta arbeta med och utveckla vidare. För Lund förtjänar en bättre politik!

Moderater från Lund under Sverigemötet 2017

Förra veckan besökte det här glada gänget från Moderaterna i Lunds kommun Sverigemötet i Karlstad. Sverigemötet är ett årligt återkommande arrangemang som riktar sig till alla moderata förtroendevalda i hela landet. Årets upplaga ägde rum fredag-lördag (24-25/3) och det lär ha varit hela ca 1700 moderater på plats. Ett syfte med Sverigemötet är att erbjuda partiets förtroendevalda en chans att utvecklas genom att erbjuda både workshops och seminarier/föredrag inom en rad olika relevanta ämnen. Dessutom är arrangemanget ett ypperligt tillfälle att träffa partivänner från olika delar av landet och samtala om kampanjmetoder, hur olika kommun- och landstingspolitiska frågor hanteras på olika håll osv. I stort sett alla från Lundadelegationen verkade nöjda med de två späckade dagarna och hade med sig många intryck att diskutera på den långa resan hem till Skåne.
På bilden (f v): Dan Ishaq, Fredrik Ljunghill, Christer Wallin, Louise Rehn Winsborg, Birger Swahn samt Ronny Johannessen.
Ej på bild: Mats Helmfrid, Edith Escobar samt Annika Annerby Jansson

Tappade uppkopplingen