Buss istället för Simrishamnsbanan

Nyligen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet, som avser åren 2018 till 2029. Simrishamnsbanan, en järnväg för persontrafik mellan Malmö och Simrishamn via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla, finns tyvärr inte med i planen. Syftet med Simrishamnsbanan är att länka ihop västra och östra Skåne för att korta ned restiden till mindre än en timme. Med en kortare restid hade tåget blivit ett mer attraktivt alternativ till bilen för framför allt arbetspendlare. Byggandet av järnvägen hade gynnat såväl miljön som förutsättningarna att bo och arbeta längs dess sträckning. Den hade kunnat bidra till att skapa attraktiva samhällen och bostadsområden i anslutning till stationslägena tack vare de korta restiderna även på lite längre sträckor. Även om Simrishamnsbanan inte ser ut att bli verklighet kvarstår behovet av bättre och mer kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Skånes västra och östra delar.

Eftersom behovet av att underlätta resandet på sträckan finns kvar är det viktigt att gå vidare och försöka hitta andra realistiska lösningar. Som kommunalråd i några av de berörda kommunerna känner vi av förklarliga skäl ett ansvar för att fortsätta driva frågan om bättre kollektivtrafik. Staten prioriterar uppenbarligen inte en järnväg på den föreslagna sträckan. Därför förordar vi nu istället att Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, satsar på expressbussar med hög turtäthet och särskilda busskörfält. Bussar skulle innebära en avsevärt mindre investering och lägre driftkostnader. För att möjliggöra expressbussar måste väginfrastrukturen till Simrishamn rustas upp med två körfält i vardera riktningen, samt hastighetsgränsen på vägsträckan höjas till minst 100 km/h. Särskilda körfält skulle öka framkomligheten för bussarna och dessutom förbättra trafiksäkerheten. Givet de här förbättringarna skulle expressbussar vara ett viktigt steg mot bättre transporter mellan Malmö och Simrishamn. De här åtgärderna hade även gynnat resandet till och från Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla.

När det nu står klart att Simrishamnsbanan inte kommer att byggas behöver de berörda kommunerna också återfå full rådighet över de markområden som är reserverade för järnvägen. I ljuset av att staten inte avser investera i Simrishamnsbanan, lägger de här markområdena bara en våt filt över den fysiska planläggningen. Det rör sig om inte sällan om attraktiva lägen där det till exempel skulle kunna byggas bostäder. Vi tror att detta är en bättre väg framåt, än att sitta och vänta på tågförbindelser som aldrig kommer.

Christer Wallin (M)
Oppositionsråd
Lunds kommun

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Staffanstorps kommun

Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo kommun

Per-Martin Svensson (M)
1e vice kommunstyrelseordförande
Tomelilla kommun

Anders Johnsson (M)
Oppositionsråd
Simrishamns kommun

Tappade uppkopplingen